Ποινή διά μεταφοράν λειτουργού άνευ της βουλήσεως του

20.-(1) Εάν πλοίον ή αεροσκάφος αναχωρήση εξ οιουδήποτε τόπου, κομίζον επ' αυτού, άνευ της βουλήσεως του, οιονδήποτε τελωνειακόν ή έτερον δημόσιον λειτουργόν, ο πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης του αεροσκάφους είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £500.

(2) Ανεξαρτήτως της ποινικής ευθύνης, ην πρόσωπον τι δυνατόν να υπέχη δυνάμει του προηγουμένου εδαφίου, αι δαπάναι, αίτινες ήθελον διενεργηθή υπό του Διευθυντού ή υφ' οιουδήποτε τμήματος, ως εκ της τοιαύτης μεταφοράς λειτουργού, εισπράττονται ως αστικόν χρέος εκ του υπέχοντος, ως εν τοις ανωτέρω, ποινικήν ευθύνην προσώπου ή εκ του πλοιοκτήτου ή του κυρίου του ενεχομένου εις την μεταφοράν αεροσκάφους.