Εξουσία επιθεωρήσεως αεροσκαφών, αεροδρομίων, εγγράφων κ.λ.π.

21 .-(1) Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους οφείλει κατά πάντα χρόνον να επιτρέπη εις τους λειτουργούς όπως επιβιβάζωνται του αεροσκάφους και επιθεωρώσι τούτο, τα τυχόν κομιζόμενα επ' αυτού εμπορεύματα ως και άπαντα τα έγγραφα, τα αφορώντα εις το αεροσκάφος ή τα επ' αυτού κομιζόμενα εμπορεύματα ή πρόσωπα· προς τούτοις οι λειτουργοί κέκτηνται κατά πάντα χρόνον δικαίωμα εισόδου εις οιονδήποτε μέρος, εφ' όσον ήθελε παραστή ανάγκη διά τους σκοπούς της τοιαύτης επιθεωρήσεως.

(2) Ο υπεύθυνος αεροδρομίου οφείλει να επιτρέπη εις τους λειτουργούς όπως κατά πάντα χρόνον εισέρχωνται εις το αεροδρόμιον και επιθεωρώσι τούτο ως και τας εν αυτώ οικοδομάς και εμπορεύματα.

(3) Ο υπεύθυνος αεροδρομίου, κατέχοντος άδειαν δυνάμει νομοθετικής τίνος πράξεως, αφορώσης εις την αεροπλοϊαν και, εφ' όσον ήθελεν απαιτήσει τούτο ο Διευθυντής, ο υπεύθυνος παντός ετέρου αεροδρομίου, οφείλει όπως-

(α)τηρή, εν ω τρόπω και τύπω ήθελεν εγκρίνει ο Διευθυντής, βιβλίον εισόδου και εξόδου απάντων των εν τω αεροδρομίω αφικνουμένων ή αναχωρούντων αεροσκαφών·

(β) διαθέτη και, τη απαιτήσει οιουδήποτε λειτουργού, προσκομίζη το εν λόγω βιβλίον, ομού μετά παντός εγγράφου, τηρουμένου εν τω αεροδρομίω και αφορώντος εις την κίνησιν των αεροσκαφών· και

(γ) επιτρέπη εις οιονδήποτε λειτουργόν να λαμβάνη αντίγραφα και αποσπάσματα εκ παντός τοιούτου βιβλίου ή εγγράφου.

(4) Πας όστις διά πράξεως ή παραλείψεως αυτού παραβαίνει οιανδήποτε των διατάξεων του παρόντος άρθρου, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £450 ή εις φυλάκισιν μέχρι εξ μηνών ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης.