Εξουσία προς παρεμπόδισιν πτήσεως αεροσκάφους

22.-(1) Εν περιπτώσει υπονοίας λειτουργού τίνος ή αστυνομικού ότι αεροσκάφος προτίθεται ή ενδέχεται να αναχωρήση διά την αλλοδαπήν, εξ οιουδήποτε τόπου εκτός τελωνειακού αερολιμένος ή εκ τελωνειακού αερολιμένος πριν ή συμπληρωθώσιν αι προς τούτο τελωνειακαί διατυπώσεις, ούτος δύναται να δώση οδηγίας και να λάβη πάντα τα αναγκαία μέτρα, διά κρατήσεως του αεροσκάφους ή άλλως πως, προς παρεμπόδισιν της πτήσεως.

(2) Πας όστις παραβαίνει οδηγίαν, δυνάμει του προηγουμένου εδαφίου παρασχεθείσαν, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £1000 ή εις φυλάκισιν μέχρις ενός έτους ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης· εάν δε το αεροσκάφος αναχωρήση κατά παράβασιν οιασδήποτε τοιαύτης οδηγίας ή παρά τα ληφθέντα προς παρεμπόδισιν της πτήσεως μέτρα, μη αποκλεισμένης της ευθύνης οιουδήποτε ετέρου προσώπου δυνάμει του παρόντος εδαφίου, ο κύριος του αεροσκάφους και ο κυβερνήτης αυτού λογίζονται παρομοίως ένοχοι, εκτός εάν εκάτερος τούτων απόδειξη ότι η πτήσις έλαβε χώραν άνευ της συναινέσεως ή συνενοχής του.