Δηλωτικόν εισαγωγής

23.-(1) Άπαντα τα εις τας διατάξεις του παρόντος άρθρου υποκείμενα πλοία και αεροσκάφη δέον όπως υποβάλλωσι δηλωτικόν εισαγωγής, εν ω τύπω και τρόπω και περιέχον τοιαύτα στοιχεία ως ο Διευθυντής ήθελε καθορίσει.

(2) Το παρόν άρθρον τυγχάνει εφαρμογής επί παντός πλοίου αφικνουμένου εις τινα λιμένα-

(α) εκ της αλλοδαπής· ή

(β) κομίζοντος εμπορεύματα, φορτωθέντα επί του πλοίου εν τη αλλοδαπή και μη εισέτι τελωνισθέντα επί τη εισαγωγή των.

(3) Το παρόν άρθρον τυγχάνει εφαρμογής επί παντός αεροσκάφους αφικνουμένου εις οιονδήποτε τόπον της Δημοκρατίας-

(α) εκ της αλλοδαπής· ή

(β) κομίζοντος επιβάτας επιβιβασθέντας ή εμπορεύματα φορτωθέντα επί του αεροσκάφους εν τη αλλοδαπή, εφ' όσον οι επιβάται ή εμπορεύματα-

(i) προορίζονται διά τινα τόπον εν τη Δημοκρατία και δεν υπέστησαν εισέτι τον κατά νόμον τελωνειακόν έλεγχον εν τινι τελωνειακώ αερολιμένι· ή

(ii) προορίζονται διά την αλλοδαπήν.

(4) Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται να εκδώση Κανονισμούς, οίτινες θα καθορίζωσι την διαδικασίαν υποβολής δηλωτικού δυνάμει του παρόντος άρθρου.

(5) Πας όστις, ων υπόχρεως εις την υποβολήν δηλωτικού, παραλείπει να πράξη ούτω συμφώνως τω παρόντι άρθρω, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £500· άπαντα δε τα εμπορεύματα άτινα, καίτοι υποκείμενα εις τας περί δηλωτικού διατάξεις, δεν δηλούνται κατά νόμον, δυνατόν να κατακρατηθώσιν υφ' οιουδήποτε λειτουργού, μέχρις ου υποβληθή περί τούτων κατά νόμον δηλωτικόν ή δοθώσιν εξηγήσεις διά την τοιαύτην παράλειψιν, ικανοποιούσαι τον Διευθυντήν· εν τω μεταξύ δε διαστήματι ταύτα εναποτίθενται εις δημοσίαν αποθήκην αποταμιεύσεως.

(6) O καταθείς δηλωτικόν εισαγωγής οφείλει να απαντήση εις παν ερώτημα, αφορών εις το πλοίον ή αεροσκάφος, τα εν αυτώ κομιζόμενα εμπορεύματα, το πλήρωμα και τον πλουν ή πτήσιν, όπερ ήθελε τεθή αυτώ υπό του αρμοδίου λειτουργού κατά την κατάθεσιν του δηλωτικού· εάν δε αρνηθή να απαντήση εις τοιαύτα ερωτήματα είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν, μη υπερβαίνουσαν τας £500.

(7) Εάν καθ' οιονδήποτε χρόνον από της αφίξεως εις τα χωρικά ύδατα της Δημοκρατίας πλοίου ή αεροσκάφους, κομίζοντος εμπορεύματα εκ της αλλοδαπής, και προ της καταθέσεως δηλωτικού συμφώνως τω παρόντι άρθρω-

(α)αρχίση η εκφόρτωσις· ή

(β) επαχθή οιαδήποτε αλλαγή εις την στοιβασίαν μεταφερομένων εμπορευμάτων, ίνα καταστή ευχερεστέρα η εκφόρτωσις οιουδήποτε μέρους τούτων, πριν ή κατατεθή κατά νόμον δηλωτικόν· ή

(γ) οιονδήποτε μέρος των εμπορευμάτων καταστραφή ή εκκριφθή του πλοίου ή ανοιγή οιονδήποτε δοχείον,

και δεν παρασχεθώσιν εξηγήσεις ικανοποιούσαι τον Διευθυντήν, ο πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης του αεροσκάφους είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £500.