Διασάφηση εισαγωγής

24.-(1) Ο εισαγωγέας οιωνδήποτε εμπορευμάτων οφείλει να καταθέσει στον αρμόδιο λειτουργό διασάφηση εισαγωγής σε προκαθορισμένο από τον Διευθυντή τύπο και τρόπο και η οποία θα περιέχει τέτοια στοιχεία τα οποία ο Διευθυντής καθορίζει. Στην διασάφηση εισαγωγής πρέπει να επισυνάπτονται όλα τα έγγραφα τα οποία είναι απαραίτητα για την εφαρμογή των διατάξεων των τελωνειακών νόμων.

(2) Η διασάφηση εισαγωγής που κατατίθεται  σύμφωνα με το πιο πάνω εδάφιο γίνεται αμέσως αποδεκτή νοουμένου ότι τα εμπορεύματα τα οποία αφορά προσκομίζονται σε τελωνειακή αποθήκη:

Νοείται ότι, το παρόν εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε -

(α) Κυπριακά νωπά ψάρια (περιλαμβανομένων και των οστρακοειδών και μαλακοστράκων) που μεταφέρονται με κυπριακά πλοία· ή

(β) αποσκευές επιβατών.

(3) Η διασάφηση που κατατίθεται δυνάμει του παρόντος άρθρου δυνατό να αφορά εμπορεύματα που διασαφίζονται για τα ακόλουθα τελωνειακά καθεστώτα -

(α) Για εσωτερική κατανάλωση εφόσον δύνανται να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου για το σκοπό αυτό· ή

(β) για τελωνειακή αποταμίευση· ή

(γ) για διαμετακόμιση ή μεταφόρτωση· ή

(δ) για τελειοποίηση προς επανεξαγωγή· ή

(ε) για προσωρινή εισαγωγή με σκοπό την επανεξαγωγή στις περιπτώσεις εκείνες τις οποίες θα επιτρέψει ο Διευθυντής:

Νοείται ότι ο Διευθυντής δύναται -

(i) να μην επιτρέψει την κατάθεση διασάφησης, σε προθεσμία  που  καθορίζεται κατά την κρίση του ανάλογα με την περίσταση. Η διασάφηση αυτή θα γίνεται αποδεκτή εφ’ όσον τα εμπορεύματα στα οποία αναφέρεται εισάγονται και προσκομίζονται σε τελωνειακή αποθήκη πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αυτής·

(ii) να μην επιτρέψει την κατάθεση της διασάφησης για αποταμίευση εμπορευμάτων, οποιασδήποτε κατηγορίας ή κλάσης ειδικά καθοριζομένης από το Διευθυντή.

(4) Στην περίπτωση εμπορευμάτων που δεν υπόκεινται σε δασμό εισαγωγής, εάν η διασάφηση που κατατίθεται όπως αναφέρεται πιο πάνω είναι ανακριβής σε κάποιο στοιχείο της, ο εισαγωγέας οφείλει όπως μέσα σε δεκατέσσερις ημέρες από την κατάθεση της διασάφησης ή μέσα σε μεγαλύτερη προθεσμία όπως ο Διευθυντής καθορίζει κατά περίπτωση, να καταθέσει στον αρμόδιο λειτουργό πλήρη και ακριβή έκθεση για τα εμπορεύματα, εάν δε ο εισαγωγέας συμμορφωθεί και ο Διευθυντής ικανοποιηθεί ότι η ανακρίβεια έγινε από αμέλεια και εκτός από στατιστικούς σκοπούς είναι επουσιώδης, τότε ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη που περιλαμβάνεται στον παρόντα Νόμο ή σε οποιαδήποτε διοικητική πράξη που έγινε δυνάμει του παρόντος Νόμου, τα εμπορεύματα   δεν υπόκεινται  σε  δήμευση  ούτε  ο εισαγωγέας τους σε χρηματική ποινή.