Αρχική και συμπληρωματική διασάφηση

24Α-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 24, ο Διευθυντής δύναται, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις και μετά από γραπτή αίτηση του εισαγωγέα, να αποδεκτεί διασάφηση στην οποία-

(α) Δεν περιλαμβάνονται ορισμένα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονταιֹ

(β) δεν επισυνάπτονται σε αυτή ορισμένα από τα έγγραφα που πρέπει να επισυνάπτονται όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 24.

Η απλουστευμένη αυτή διασάφηση συνίσταται στην προσκόμιση αρχικής διασάφησης με μεταγενέστερη προσκόμιση συμπληρωματικής διασάφησης τηρούμενων των διατάξεων του εδαφίου (3).

(2) Οι όροι και προϋποθέσεις για την χορήγηση έγκρισης εφαρμογής της απλουστευμένης διαδικασίας και οι πρακτικοί τρόποι λειτουργίας της διαδικασίας αυτής καθορίζονται με γνωστοποίηση του Διευθυντή που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(3) Ο εισαγωγέας υποχρεούται να υποβάλει στον αρμόδιο λειτουργό συμπληρωματική διασάφηση, μέσα στην προθεσμία που καθορίζει ο Διευθυντής, εκτός εάν ο Διευθυντής κρίνει διαφορετικά.

(4) Οι συμπληρωματικές διασαφήσεις θεωρούνται ότι αποτελούν μαζί με τις απλουστευμένες διασαφήσεις που αναφέρει το εδάφιο (1), ενιαία και αδιαίρετη πράξη και ισχύουν από την ημερομηνία αποδοχής των απλουστευμένων διασαφήσεων.

(5) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει οποιεσδήποτε από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που να μην υπερβαίνει τις διακόσιες λίρες (£200).