Αποδοχή ελλιπούς διασάφησης εισαγωγής

25-(1) Τηρουμένων των διατάξων του άρθρου 24, ο αρμόδιος λειτουργός δύναται, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις και  μετά από γραπτή αίτηση του εισαγωγέα, ν’ αποδεχθεί διασάφηση στην οποία-

(α) Δεν περιλαμβάνονται ορισμένα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται ή,

(β) δεν επισυνάπτονται σε αυτή ορισμένα από τα έγγραφα που πρέπει να επισυνάπτονται όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 24:

Νοείται ότι, καμιά τέτοια διασάφηση γίνεται αποδεκτή εφόσον δεν περιέχει τα στοιχεία που απαιτούνται για την εξακρίβωση της ταυτότητας των εμπορευμάτων.

(2)  Όταν η διασάφηση γίνεται αποδεκτή σύμφωνα με το εδάφιο (1), ο εισαγωγέας οφείλει, εντός της προθεσμίας που καθορίζει ο Διευθυντής:

(α) Είτε να συμπληρώσει τη διασάφηση με τα απαραίτητα στοιχεία ή να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που λείπουν, ή

(β) εφόσον το επιτρέπει ο αρμόδιος λειτουργός, να αντικαταστήσει την υπό αναφορά διασάφηση με άλλη διασάφηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24.

(3)  Οι όροι και προϋποθέσεις για την χορήγηση έγκρισης εφαρμογής της ελλιπούς διασάφησης και οι πρακτικοί τρόποι λειτουργίας της διαδικασίας αυτής καθορίζονται με γνωστοποίηση του Διευθυντή που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(4) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει χωρίς εύλογη αίτια οποιεσδήποτε από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που να μην υπερβαίνει τις διακόσιες λίρες (£200).