Εξέταση εμπορευμάτων και λήψη δειγμάτων με σκοπό τη συμπλήρωση διασάφησης εισαγωγής

25Α-(1) Για σκοπούς συμπλήρωσης της διασάφησης εισαγωγής αναφορικά με εμπορεύματα που ευρίσκονται σε τελωνειακές αποθήκες, ο αρμόδιος λειτουργός δύναται σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις και μετά από γραπτή αίτηση του εισαγωγέα να επιτρέπει την εξέταση των εμπορευμάτων και τη λήψη δειγμάτων.

(2) Η αίτηση του εισαγωγέα υποβάλλεται σύμφωνα με τον τύπο και τρόπο και περιλαμβάνει τέτοια στοιχεία που καθορίζει ο Διευθυντής.

(3) Οποιαδήποτε εξέταση ή λήψη δειγμάτων πραγματοποιείται υπό τον έλεγχο του Τελωνείου και σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που καθορίζει ο Διευθυντής, λαμβάνοντας υπόψη την συγκεκριμένη περίπτωση. Η εξέταση και λήψη δειγμάτων πραγματοποιούνται με ευθύνη του ενδιαφερομένου ο οποίος επιβαρύνεται με τα πιθανά έξοδα ανάλυσης.