Διόρθωση και ακύρωση της διασάφησης

25Β.-(1) Εφόσον τα εμπορεύματα έχουν δηλωθεί για επιτόπια κατανάλωση, ο εισαγωγέας δύναται μετά από αίτηση του να διορθώνει ένα ή περισσότερα στοιχεία στην διασάφηση η οποία έγινε αποδεκτή εάν -

(α) Για τα εν λόγω εμπορεύματα δεν έχει χορηγηθεί άδεια παραλαβής·

(β) ο εισαγωγέας δεν έχει πληροφορηθεί από τον αρμόδιο λειτουργό ότι προτίθεται να εξετάσει τα εμπορεύματα· και

(γ) ο αρμόδιος λειτουργός δεν έχει διαπιστώσει ότι τα πιο πάνω δηλωθέντα στοιχεία στην διασάφηση είναι λανθασμένα ή ανακριβή.

(2) Ο αρμόδιος λειτουργός δύναται να επιτρέψει ή να απαιτήσει όπως η διόρθωση που επιτρέπεται από το εδάφιο (1) πραγματοποιείται με την κατάθεση νέας διασάφησης που αντικαθιστά την αρχική διασάφηση. Στην περίπτωση αυτή ως ημερομηνία αποδοχής της νέας διασάφησης, λογίζεται η ημερομηνία αποδοχής της αρχικής διασάφησης:

Νοείται ότι, η διόρθωση δεν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να αφορά η διασάφηση εμπορεύματα άλλα από εκείνα τα οποία αφορούσε αρχικά.

(3) Ακύρωση της διασάφησης που έχει ήδη γίνει αποδεκτή επιτρέπεται μετά από αίτηση του εισαγωγέα και πριν από την έκδοση άδειας παραλαβής των εμπορευμάτων εφόσον ο εισαγωγέας ικανοποιεί τον Διευθυντή ότι τα εμπορεύματα διασαφίστηκαν κατά λάθος για το τελωνειακό καθεστώς που αντιστοιχεί στην διασάφηση ή ότι λόγω   ειδικών περιστάσεων, η υπαγωγή του εμπορεύματος στο τελωνειακό καθεστώς για το οποίο διασαφήθηκε δεν αιτιολογείται πλέον.

(4) Ο Διευθυντής δύναται με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να ρυθμίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα ισχύουν κατά περίπτωση ανάλογα με το τελωνειακό καθεστώς αναφορικά με  την ακύρωση της διασάφησης που έχει γίνει αποδεκτή.

(5) Η ακύρωση της διασάφησης δεν επηρεάζει την εφαρμογή απαγορευτικών διατάξεων οποιουδήποτε νομοθετήματος που βρίσκεται σε ισχύ.