Διασάφησις πλεονάσματος εφοδίων

26. Τη αδεία του αρμοδίου λειτουργού τα πλεονάσματα των εφοδίων παντός πλοίου ή αεροσκάφους-

(α)εάν μεν προορίζωνται δι' ιδιωτικήν χρήσιν και δεν είναι υπερβολικής κατά την κρίσιν αυτού ποσότητος δυνατόν να δηλωθώσι και άλλως λογισθώσιν ως εμπορεύματα εισαχθέντα διά του πλοίου ή αεροσκάφους· ή

(β)εν πάση ετέρα περιπτώσει, δυνατόν να δηλωθώσι προς αποταμίευσιν, και εάν έτι ταύτα δεν θα ηδύναντο νομίμως να εισαχθώσιν υπό μορφήν εμπορευμάτων:

Νοείται ότι εμπορεύματα δηλωθέντα προς αποταμίευσιν δυνάμει της παραγράφου (β) του παρόντος άρθρου δεν δύνανται, ειμή τη εγκρίσει του Διευθυντού, να δηλωθώσι περαιτέρω ή να μεταφερθώσιν εκ της αποθήκης αποταμιεύσεως, άλλως ή προς χρήσιν αυτών ως εφοδίων.