Μεταφορά μη τελωνισθέντων εμπορευμάτων εις δημοσίαν αποθήκην αποταμιεύσεως

27.-(1) Οσάκις, εν τη περιπτώσει οιωνδήποτε εισαγομένων εμπορευμάτων-

(α)δεν κατατεθή διασάφησις εντός της νομίμου προθεσμίας· ή

(β) κατατεθείσης της διασαφήσεως, επί τη παρόδω είκοσι και μιας ημερών από της σχετικής ημερομηνίας, ταύτα δεν εκφορτωθώσιν ή εκφορτωθέντα δεν προσαχθώσι προς εξέτασιν ή τελωνισμόν· ή

(γ) επί εμπορευμάτων μικράς ποσότητος, εισαχθέντων διά θαλάσσης, ταύτα καθ' οιονδήποτε χρόνον μετά την άφιξιν του πλοίου της εισαγωγής, ευρίσκωνται εν τω λιμένι εν ω θα λάβη χώραν η εκφόρτωσις, και παραμένωσι τα μόνα μη εκφορτωθέντα εισέτι εκ του πλοίου, εν τω λιμένι τούτω, εμπορεύματα,

ο αρμόδιος λειτουργός δύναται να διατάξη εναπόθεσιν των εμπορευμάτων εις τινα δημοσίαν αποθήκην αποταμιεύσεως.

(2) Εφ' όσον πρόκειται περί μικρού δέματος ή αποστολής εμπορευμάτων, ο αρμόδιος λειτουργός δύναται κατά πάντα χρόνον, μετά την σχετικήν ημερομηνίαν, να διατάξη εναπόθεσιν τούτων εις τινα δημοσίαν αποθήκην αποταμιεύσεως, μέχρις ου κατατεθή η περί τούτων διασάφησις.

(3)Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 82, ο Διευθυντής δύναται να εκποιήση εμπορεύματα αποτεθειμένα εις τινα δημοσίαν αποθήκην αποταμιεύσεως υπό του αρμοδίου λειτουργού και μη εισέτι τελωνισθέντα υπό του εισαγωγέως αυτών-

(α)αμελητί μεν, εφ' όσον πρόκειται περί εμπορευμάτων, άτινα κατά την κρίσιν του Διευθυντού υπόκεινται εις φθοράν· ή

(β) εν πάση ετέρα περιπτώσει, εντός τριών μηνών από της αποθέσεως αυτών εν τη τοιαύτη αποθήκη ή εντός τοιαύτης μείζονος προθεσμίας,

ως ο Διευθυντής ήθελεν εκάστοτε ορίσει.

(4) Εν τω παρόντι άρθρω-

(α)ο όρος "νόμιμος προθεσμία" σημαίνει, εν μεν τη περιπτώσει εμπορευμάτων εισαγομένων δι' αέρος περίοδον επτά, εν πάση δε ετέρα περιπτώσει, περίοδον δεκατεσσάρων ημερών από της σχετικής ημερομηνίας· και

(β)ο όρος "σχετική ημερομηνία" σημαίνει την ημερομηνίαν, καθ' ην κατετέθη το δηλωτικόν εισαγωγής υπό του εισάγοντος πλοίου ή αεροσκάφους δυνάμει του άρθρου 23 ή, εφ' όσον δεν κατετέθη τοιούτον δηλωτικόν, την ημερομηνίαν, καθ' ην έδει κατά νόμον να κατετίθετο το τοιούτον δηλωτικόν:

Νοείται ότι οσάκις ήθελε τεθή οιοσδήποτε περιορισμός επί της εκφορτώσεως εμπορευμάτων εξ οιουδήποτε πλοίου ή αεροσκάφους, δυνάμει νομοθετικής διατάξεως σκοπούσης εις την προστασίαν εναντίον επιδημικών και λοιμωδών ασθενειών, τότε καθ' όσον αφορά εις το τοιούτον πλοίον ή αεροσκάφος, ο όρος "σχετική ημερομηνία" σημαίνει την ημερομηνίαν άρσεως του περιορισμού.