Παράλειψις τηρήσεως των αφορωσών εις τας διασαφήσεις διατάξεων

28. Ανεξαρτήτως της ευθύνης, ην δυνατόν τις να υπέχη δυνάμει οιασδήποτε ετέρας διατάξεως του παρόντος Νόμου, πας όστις, καταθείς διασάφησιν επί τη εισαγωγή εμπορευμάτων, παραλείπει να συμμορφωθή προς οιανδήποτε των διατάξεων του παρόντος Μέρους, καθ' όσον αφορά εις την τοιαύτην διασάφησιν, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν, μη υπερβαίνουσαν τας £100, τα δε ειρημένα εμπορεύματα υπόκεινται εις δήμευσιν.