Εξουσία προς ρύθμισιν της εκφορτώσεως, μεταφοράς, κ.λ.π., εισαγομένων εμπορευμάτων

29.-(1) Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται να εκδώση Κανονισμούς-

(α) καθορίζοντας την διαδικασίαν, την ακολουθητέαν υπό πλοίου, αφικνουμένου εις τινα λιμένα ή αεροσκάφους, αφικνουμένου εις τινα τελωνειακόν αερολιμένα·

(β) διέποντας την εκφόρτωσιν, αποβίβασιν, διακίνησιν και μεταφοράν εμπορευμάτων επί τη εισαγωγή των,

δυνατόν δε να εκδοθώσι διαφορετικοί Κανονισμοί, διέποντες αντιστοίχως την διά θαλάσσης ή αέρος εισαγωγήν.

(2) Πας όστις, διά πράξεως ή παραλείψεως αυτού παραβαίνει οιονδήποτε Κανονισμόν δυνάμει του παρόντος άρθρου γενόμενον ή οιανδήποτε οδηγίαν του Διευθυντού ή του αρμοδίου λειτουργού, συμφώνως τοις τοιούτοις Κανονισμοίς εκδοθείσαν, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν, μη υπερβαίνουσαν τας £500, τα δε εμπορεύματα, αναφορικώς προς άτινα διαπράττεται το αδίκημα υπόκεινται εις δήμευσιν.