Δασμός εισαγωγής

30.-(1) Εξαιρουμένων των περιπτώσεων, καθ' ας άλλως προβλέπεται εν τω παρόντι Νόμω ή εν οιωδήποτε νομοθετήματι αφορώντι εις τα τελωνεία, απαγορεύεται η παράδοσις ή μεταφορά εισαγομένων εμπορευμάτων, μέχρις ου ο εισαγωγεύς καταβάλει τω αρμοδίω λειτουργώ τους αναλογούντος τοις εμπορεύμασι δασμούς· εν τη περιπτώσει δε εμπορευμάτων, δι' α απαιτείται κατάθεσις διασαφήσεως ο δασμός καταβάλλεται άμα τη καταθέσει της διασαφήσεως·

(2) Εάν δεν παρασχεθώσιν επαρκείς εξηγήσεις εις τον τελώνην, καθ' όσον αφορά εις εμπορεύματα υποκείμενα εις δασμόν, άτινα περιλαμβάνονται εν τω δηλωτικώ εισαγωγής πλοίου ή αεροσκάφους, ο πλοίαρχος ή πλοιοκτήτης ή ο κύριος ή κυβερνήτης του αεροσκάφους ή ο αντιπρόσωπος αυτού οφείλει να καταβάλη, εφ' όσον απαιτήσει τούτο ο τελώνης, τον επί των εμπορευμάτων τούτων οφειλόμενον δασμόν, ως ο δασμός ήθελε βεβαιωθή υπό του τελώνου, κατά τους κρατούντος, κατά την κατάθεσιν του δηλωτικού, συντελεστάς.

(3) Οι τελωνειακοί δασμοί και οι συντελεσταί των, οι βαρύνοντες εισαγόμενα εμπορεύματα, βεβαιούνται ως ακολούθως:

(α) εξαιρουμένης της περιπτώσεως, καθ' ην η διασάφησις ή, εφ' όσον εγένετο πρόχειρος διασάφησις, η τελειωτική διασάφησις είναι προς αποταμίευσιν των εμπορευμάτων, εν πάση περιπτώσει, καθ' ην κατατίθεται διασάφησις εισαγωγής οφείλονται δασμοί βάσει των συντελεστών, των κρατούντων αναφορικώς προς τα τοιαύτα εμπορεύματα κατά την αποδοχήν της διασαφήσεως·

(β) εάν η διασάφησις ή, εφ' όσον εγένετο πρόχειρος τοιαύτη, η τελειωτική διασάφησις είναι προς αποταμίευσιν, ούτοι βεβαιούνται ως προνοείται εν άρθρω 79·

(γ) εφ' όσον δεν κατατεθή διασάφησις, καταβάλλονται οι δασμοί βάσει των συντελεστών των κρατούντων, αναφορικώς προς τα τοιαύτα εμπορεύματα, κατά τον χρόνον της εισαγωγής.

(4) Εάν η διασάφηση διενεργείται με συστήματα πληροφορικής, η διασάφηση λογίζεται αποδεκτή κατά το χρόνο που τα δηλωθέντα στοιχεία στη διασάφηση γίνονται αποδεκτά από το σύστημα πληροφοριών:

Νοείται ότι, σε περίπτωση εισαγωγής των στοιχείων της διασάφησης στα τελωνειακά συστήματα πληροφορικής από τον αρμόδιο λειτουργό, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις του παρόντος άρθρου.

(5) Είδη κομιζόμενα ή αγόμενα διά θαλάσσης εν τη Δημοκρατία άλλως ή υπό μορφήν φορτίου, εφοδίων ή αποσκευών, υπόκεινται εις τον αυτόν δασμόν, εις ον τυχόν θα υπέκειντο εάν εισήγοντο υπό μορφήν εμπορευμάτων· εάν δε ανακύψη οιαδήποτε αμφισβήτησις ως προς την προέλευσιν των, ταύτα λογίζονται ως προϊόντα της χώρας, ην ο Διευθυντής ήθελε κατόπιν ερεύνης καθορίσει.

(6) Τα εμπορεύματα τα οποία εισάγονται και για τα οποία δεν έχουν καταβληθεί οι αναλογούντες εισαγωγικοί δασμοί και φόροι, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, μπορούν να καταστρέφονται ή να εγκαταλείπονται από τον ιδιοκτήτη τους υπέρ της Δημοκρατίας, εφ' όσον τηρηθούν οι όροι και περιορισμοί τους οποίους ο Διευθυντής επιβάλλει σε κάθε περίπτωση.

(7) Η καταστροφή ή η εγκατάλειψη υπέρ της Δημοκρατίας που αναφέρεται στο εδάφιο (5) δεν συνεπάγεται κανένα έξοδο για τη Δημοκρατία.

(8) Υπό την επιφύλαξιν των δύο αμέσως επομένων άρθρων και των προνοιών οιουδήποτε ετέρου νομοθετήματος αφορώντος εις τα τελωνεία, εμπορεύματα, άτινα επανεισάγονται εν τη Δημοκρατία, ανεξαρτήτως εάν κατεσκευάσθησαν ή παρήχθησαν εν τη Δημοκρατία ή αλλαχού και ανεξαρτήτως εάν κατεβλήθη οιοσδήποτε δασμός επ' αυτών κατά προηγουμένην αυτών εισαγωγήν, θα λογίζωνται διά σκοπούς δασμολογήσεως ως εμπορεύματα το πρώτον εισαγόμενα εν τη Δημοκρατία, εν τη περιπτώσει δε εμπορευμάτων κατασκευασθέντων ή παραχθέντων εν τη Δημοκρατία, ως εμπορεύματα μη ούτω κατασκευασθέντα ή παραχθέντα.