Επιβολή δασμού επί βιομηχανοποιημένων ή συνθέτων ειδών

160.-(1) Εξαιρέσει των περιπτώσεων, καθ' ας άλλως προνοείται υπό ετέρας νομοθετικής πράξεως αφορώσης εις τα τελωνεία, εάν εισαγόμενα εμπορεύματα περιέχωσιν ή έχωσιν ως συστατικόν τούτων οιονδήποτε αντικείμενον, υποκείμενον εις τελωνειακόν δασμόν, επιβάλλεται επί των εμπορευμάτων τούτων δασμός αναφορικώς προς έκαστον τοιούτον αντικείμενον, αναλόγως της ποσότητος αυτού, ήτις, κατά τον Διευθυντήν, εχρησιμοποιήθη εν τη κατασκευή ή παρασκευή των εμπορευμάτων: Νοείται ότι, εάν προς διασφάλισιν των δημοσίων προσόδων ο Υπουργός θέλει κρίνει τούτο αναγκαίον, τα εμπορεύματα θα υπόκεινται εις ον δασμόν θα υπέκειντο εάν απετελούντο εξ ολοκλήρου εκ του δασμολογητέου αντικειμένου ή, εάν τα εμπορεύματα περιέχωσιν πλείονα του ενός τοιαύτα αντικείμενα, εκ του αντικειμένου όπερ αποδίδει τον υψηλότερον δασμόν.

(2) Πάσα μείωσις δασμού ήτις, κατά νόμον επιτρέπεται επί αντικειμένου, κεχωρισμένως δασμολογουμένου, επιτρέπεται ωσαύτως και κατά την δασμολόγησιν εμπορευμάτων δυνάμει του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, αναφορικώς προς οιανδήποτε ποσότητα του αντικειμένου τούτου, ήτις θέλει χρησιμοποιηθή εν τη κατασκευή ή παρασκευή των εμπορευμάτων.