Εκτίμησις εμπορευμάτων επί τω τέλει καταβολής των κατ'αξίαν πληρωτέων δασμών

159.-(1) Διά τους σκοπούς οιασδήποτε- εκάστοτε τελούσης εν ισχύι νομοθετικής πράξεως, δυνάμει της οποίας επιβάλλεται δασμός επί εμπορευμάτων κατ' εκτίμησιν της αξίας τούτων, η αξία παντός εισαγομένου εμπορεύματος καθορίζεται βάσει των διατάξεων της Συμφωνίας διά την Εφαρμογήν του Άρθρου VII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου και του Πρωτοκόλλου αυτής (εν τοις εφεξής αναφερομένης ως "η Συμφωνία").

(2) Τα εν τω εδαφίω (2) του άρθρου 8 της Συμφωνίας αναφερόμενα στοιχεία θα περιλαμβάνονται εν όλω εις την τελωνειακήν αξίαν παντός εισαγομένου εμπορεύματος.

(3) Οσάκις διά τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας ενός εμπορεύματος είναι αναγκαία η μετατροπή νομίσματος, η τιμή συναλλάγματος που χρησιμοποιείται είναι η τιμή που ισχύει για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του εδαφίου (4), κατά τη στιγμή της καταθέσεως της διασαφήσεως προς εσωτερική κατανάλωση.

(4) Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται να εκδώση Κανονισμούς ίνα θέση εν εφαρμογή τας προηγουμένας διατάξεις του παρόντος άρθρου, και ειδικώτερον ίνα επιβάλη εις τον εισαγωγέα ή έτερον ενδιαφερόμενον εις την εισαγωγήν εμπορευμάτων πρόσωπον όπως παράσχη τω Διευθυντή, εν οίω τύπω θέλει ούτως απαιτήσει, τας κατ' αυτόν αναγκαίας προς δικαίαν εκτίμησιν της αξίας των εμπορευμάτων πληροφορίας και όπως προσκομίση οιαδήποτε λογιστικά βιβλία ή έτερα πάσης φύσεως έγγραφα, άτινα αφορώσιν εις την αγοράν, εισαγωγήν ή πώλησιν των εμπορευμάτων υπό του εν λόγω προσώπου.

(5) Πας όστις διά πράξεως ή παραλείψεως αυτού παραβαίνει οιονδήποτε Κανονισμόν δυνάμει του παρόντος άρθρου γενόμενον, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας πεντακόσιας λίρας.