Άρσις εγκρίσεως αποθήκης αποταμιεύσεως

81 .-(1) Εφ' όσον ο Διευθυντής σκοπεί να ανακαλέση ή να μη ανανέωση την έγκρισιν αυτού διά τινα αποθήκην αποταμιεύσεως, ούτος οφείλει όπως, τρεις τουλάχιστον μήνας προ της ημερομηνίας της ανακλήσεως ή της λήξεως της ισχύος της εγκρίσεως, αναλόγως της περιπτώσεως, γνωστοποιήση την τοιαύτην πρόθεσιν αυτού, καθορίζων άμα εν τη γνωστοποιήσει και την ημερομηνίαν, καθ' ην άρχεται η ανάκλησις ή λήγει η ισχύς της παρασχεθείσης εγκρίσεως.

(2) Η ως είρηται γνωστοποίησις δέον όπως είναι έγγραφος, λογίζεται δε επιδοθείσα εις άπαντα τα πρόσωπα, τα έχοντα συμφέρον επί εμπορευμάτων ήδη εναποτεθειμένων εν τη αποθήκη ταύτη ή επί εμπορευμάτων δικαιουμένων δυνάμει του παρόντος Νόμου αποταμιεύσεως εν αυτή μεταξύ της ημερομηνίας της εκδόσεως της γνωστοποιήσεως και της εν αυτή καθοριζομένης ημερομηνίας, εφ' όσον αύτη απευθύνεται εις τον κάτοχον της αποθήκης και καταλειφθή εν αυτή.

(3) Εάν μετά την καθοριζομένην εν τη ειρημένη γνωστοποιήσει ημερομηνίαν ή οιανδήποτε μεταγενεστέραν ημερομηνίαν, ως ο Διευθυντής ήθελεν εν εκάστη περιπτώσει ορίσει, παραμείνωσιν εν τη αποθήκη μη προσηκόντως τελωνισθέντα εμπορεύματα, ταύτα δύνανται να μεταφερθώσιν υπό τίνος λειτουργού εις δημοσίαν τινά αποθήκην αποταμιεύσεως και άνευ επηρεασμού των διατάξεων του εδαφίου (3) του αμέσως επομένου άρθρου, εάν δεν τελωνισθώσιν εξ αυτής εντός μηνός, δυνατόν να εκποιηθώσι.