Διατάξεις αφορώσαι εις εναπόθεσιν εμπορευμάτων εις δημοσίας αποθήκας αποταμιεύσεως

82.-(1) Αι εν τοις εφεξής διατάξεις του παρόντος άρθρου τυγχάνουσιν εφαρμογής εφ' οιωνδήποτε εμπορευμάτων άτινα αποταμιεύονται εν τινι δημοσία αποθήκη δυνάμει οιασδήποτε των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Διαρκούσης της αποταμιεύσεως των εμπορευμάτων καταβάλλονται τα υπό του Διευθυντού οριζόμενα τέλη.

(3) Εάν τα εμπορεύματα είναι καυσίμου ή ευφλέκτου φύσεως ή άλλως πως φύσεως χρηζούσης ιδιαιτέραν επιμέλειαν ή μεταχείρισιν-

(α) επιπροσθέτως οιασδήποτε ετέρας επιβαρύνσεως πληρωτέας επ' αυτών, ταύτα βαρύνονται και διά πάσης δαπάνης, ήτις θέλει καταστή αναγκαία διά την ασφάλειαν και φύλαξιν αυτών, ως ο Διευθυντής ήθελεν εκάστοτε καθορίσει·

(β)ο Διευθυντής και οι λειτουργοί ουδεμίαν υπέχουσιν ευθύνην προς αποζημίωσιν διά ζημίαν τυχόν επενεχθησομένην εις τα εμπορεύματα" και

(γ) εάν ο ιδιοκτήτης των εμπορευμάτων δεν τελωνίση ταύτα εντός δεκατεσσάρων ημερών από της αποταμιεύσεως, ο Διευθυντής δύναται να εκποιήση ταύτα:

Νοείται ότι, εν τη περιπτώσει εμπορευμάτων αποταμιευθέντων δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 27, η παράγραφος (γ) του παρόντος άρθρου τυγχάνει εφαρμογής μόνον εάν τα εμπορεύματα είναι καυσίμου ή ευφλέκτου φύσεως.

(4) Εκτός ως άλλως προνοείται εν τω παρόντι Νόμω, απαγορεύεται η μεταφορά εμπορευμάτων εκ της αποθήκης αποταμιεύσεως, μέχρις ου οι αναλογούντες αυτοίς δασμοί ή φόροι και έτεραι δαπάναι, περιλαμβανομένων και των τελών αποβάθρας-

(α)διά την μεταφοράν αυτών εις την αποθήκην· και

(β) δυνάμει των δύο αμέσως προηγουμένων εδαφίων,

καταβληθώσι και εν τη περιπτώσει εμπορευμάτων χρηζόντων διασαφήσεως μη εισέτι κατατεθείσης, μέχρις ου κατατεθή η περί τούτων διασάφησις.

(5) Ο έχων την φύλαξιν των εμπορευμάτων λειτουργός δύναται να αρνηθή να επιτρέψη μεταφοράν τούτων, μέχρις ου αποδειχθή αυτώ ότι κατεβλήθησαν άπαντα τα επ' αυτών οφειλόμενα ναυλωτικά.

(6) Παν ποσόν, όπερ θέλει προκύψει εκ της εκποιήσεως εμπορευμάτων δυνάμει οιασδήποτε διατάξεως του παρόντος Νόμου, διατίθεται-

(α)κατά πρώτον διά την πληρωμήν παντός δασμού ή φόρου βαρύνοντος τα εμπορεύματα·

(β) κατά δεύτερον λόγον διά την κάλυψιν των εν εδαφίω (4) μνημονευομένων δαπανών·

(γ) είτα δε διά την κάλυψιν των ναυλωτικών,

εάν δε ο αμέσως προ της εκποιήσεως ιδιοκτήτης των εμπορευμάτων υποβάλη επί τούτω αίτησιν, καταβάλλεται αυτώ παν τυχόν εναπομένον ποσόν.

(7) Οσάκις οιαδήποτε διάταξις του παρόντος Νόμου προνοή την εκποίησιν εμπορευμάτων δεν επιτυγχάνεται όμως εκποίησις τούτων εις δύο διαδοχικός δημοπρασίας-

(α)διά ποσόν επαρκές διά την διενέργειαν της εν παραγράφω (β) του αμέσως προηγουμένου εδαφίου πληρωμής, εν τη περιπτώσει εμπορευμάτων προοριζομένων δι' εξαγωγήν· ή

(β) διά ποσόν επαρκές διά την διενέργειαν των εν παραγράφοις (α) και (β) του εν λόγω εδαφίου πληρωμών, εν πάση ετέρα περιπτώσει,

τα εν λόγω εμπορεύματα θεωρούνται ως εγκαταλελειμμένα και περιέρχονται εις την κυριότητα της Δημοκρατίας, οπότε ο Διευθυντής δύναται να τα εκποιήσει ή καταστρέψει ή διαθέσει ελεύθερα εισαγωγικών δασμών και φόρων προς όφελος της Δημοκρατίας ή φιλανθρωπικών ιδρυμάτων.

(8) Σε περίπτωση που ο Διευθυντής αποφασίσει, δυνάμει του εδαφίου (7), την καταστροφή των εμπορευμάτων ενημερώνει σχετικά τον ιδιοκτήτη τους ο οποίος και επιβαρύνεται με τα έξοδα της καταστροφής.