Γενικά αδικήματα περί τας αποθήκας αποταμιεύσεως και τα αποταμιευμένα εμπορεύματα

83.-(1) Πας όστις, άνευ αδείας του αρμοδίου λειτουργού ή άνευ νομίμου και επαρκούς αιτίας ανοίγει οιανδήποτε θύραν ή κλείθρον ιδιωτικής ή δημοσίας αποθήκης αποταμιεύσεως ή εισέρχεται ή επιτυγχάνει πρόσβασιν εις οιανδήποτε τοιαύτην αποθήκην ή εις εμπορεύματα αποταμιευμένα εν αυτή, υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £1000.

(2) Οσάκις-

(α) εμπορεύματα καθορισθέντα προς αποταμίευσιν εν τη κατατεθείση διασαφήσει τίθενται εν τη αποθήκη αποταμιεύσεως άνευ της αδείας του αρμοδίου λειτουργού ή κατά παράβασιν των υπ' αυτού εκδοθεισών οδηγιών· ή

(β) εκτός ως άλλως προνοείται εν τω παρόντι Νόμω, εμπορεύματα καθορισθέντα προς αποταμίευσιν εν τη κατατεθείση διασαφήσει μεταφέρωνται χωρίς να αποταμιευθώσι προσηκόντως ή άλλως πως δεν αποταμιευθώσι προσηκόντως· ή

(γ) εμπορεύματα εναποτεθέντα εν τινι ιδιωτική ή δημοσία αποθήκη αποταμιεύσεως μεταφερθώσιν εξ αυτής παρανόμως ή παρανόμως φορτούνται εις πλοίον, αεροσκάφος ή όχημα προς μεταφοράν ή εξαγωγήν ή χρήσιν αυτών ως εφοδίων· ή

(δ) εμπορεύματα καθορισθέντα προς αποταμίευσιν εν τη κατατεθείση διασαφήσει αποκρύπτωνται προ ή μετά την αποταμίευσιν αυτών· ή

(ε) εμπορεύματα, ων επετράπη κατά νόμον ή μεταφορά εκ τίνος ιδιωτικής ή δημοσίας αποθήκης αποταμιεύσεως άνευ πληρωμής του αναλογούντος αυτοίς δασμού ή φόρου δεν παραδοθώσι προσηκόντως εις τον προορισμόν εις ον ταύτα έδει να αχθώσι συμφώνως τη παρασχεθείση αδεία,

τα εμπορεύματα ταύτα υπόκεινται εις δήμευσιν, πας δε όστις λαμβάνει, μεταφέρει, φορτώνει ή αποκρύπτει εμπορεύματα ως εν τοις ανωτέρω με πρόθεσιν καταδολιεύσεως της Δημοκρατίας εκ των αναλογούντων αυτοίς δασμών και φόρων ή ίνα καταστρατηγήση απαγορευτικήν διάταξιν ή περιορισμόν, εκάστοτε τελούντα εν ισχυί αναφορικώς προς τα εν λόγω εμπορεύματα, δυνάμει οιασδήποτε νομοθετικής πράξεως, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν την εις τριπλούν αξίαν των εμπορευμάτων ή τας £1500 ή το εν εκάστη περιπτώσει μείζον των άνω ποσόν ή εις φυλάκισιν μέχρι δύο ετών ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης.