Άδεια κατασκευής οινοπνευματωδών

84.-(1) Απαγορεύεται η υπό παντός προσώπου, πλην του παραγωγού ζιβανίας, κατασκευή, οινοπνευματωδών δι' αποστάξεως υποστάντος ζύμωσιν υγρού ή δι' οιασδήποτε ετέρας μεθόδου, εκτός εάν κατέχη επί τούτω άδειαν δυνάμει του παρόντος άρθρου παρεχομένην (εν τω παρόντι Νόμω αναφερομένην ως "άδεια οινοπνευματοποιού Α' κατηγορίας")· πάσα τοιαύτη άδεια υπόκειται εις την καταβολήν τέλους εξ εκατόν λιρών, η ισχύς δε ταύτης εκπνέει τη τριακοστή πρώτη ημέρα, του αμέσως επομένου της εκδόσεως αυτής, μηνός Δεκεμβρίου.

(2) Η άδεια οινοπνευματοποιού Α' κατηγορίας παρέχει τω κατόχω αυτής το δικαίωμα όπως πωλή χονδρικώς οινοπνευματώδη ιδικής του κατασκευής εν τω ιδίω αυτού αδειούχω οικήματι.