Εξουσία εκδόσεως Κανονισμών προς ρύθμισιν της κατασκευής οινοπνευματωδών

85.-(1) Επί τω τέλει διασφαλίσεως των δημοσίων προσόδων το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται να εκδώση Κανονισμούς-

(α) διέποντας την υπό οινοπνευματοποιών Α' κατηγορίας κατασκευήν οινοπνευματωδών, είτε δι' αποστάξεως υποστάντος ζύμωσιν υγρού είτε δι' ετέρας τινός μεθόδου·

(β)προς εξασφάλισιν και είσπραξιν των επί οινοπνευματωδών καταβλητέων φόρων καταναλώσεως·

(γ) διέποντας την μεταφοράν οινοπνευματωδών εκ τίνος οινοπνευματοποιείου, δυνατόν δε να εκδοθώσι διαφορετικοί Κανονισμοί διέποντες την διά διαφορετικούς σκοπούς ή διά διαφορετικών μεθόδων κατασκευήν οινοπνευματωδών.

(2) Οσάκις το Υπουργικόν Συμβούλιον-

(α) ήθελε πεισθή ότι οιαδήποτε μέθοδος κατασκευής οινοπνευματωδών αποβλέπει πρωταρχικώς εις την κατασκευήν ετέρου είδους πλην των οινοπνευματωδών· ή

(β) ήθελε κρίνει σκόπιμον, εν τη περιπτώσει οιουδήποτε προσώπου κατασκευάζοντος οινοπνευματώδη δι' οιασδήποτε ετέρας μεθόδου πλην της δι' αποστάξεως υποστάντος ζύμωσιν υγρού τοιαύτης,

δύναται να ορίση ότι, εφ' όσον τηρηθώσιν οι όροι, ους ήθελε κατά το δοκούν επιβάλει, ωρισμέναι των διατάξεων του παρόντος Μέρους, των αφορωσών εις την κατασκευήν ή τους κατασκευαστάς οινοπνευματωδών ή ωρισμένοι Κανονισμοί δυνάμει του παρόντος άρθρου γενόμενοι, ους ήθελε το Υπουργικόν Συμβούλιον ωσαύτως καθορίσει, δεν θα τυγχάνωσιν εφαρμογής εις την περίπτωσιν του εν λόγω προσώπου.

(3) Εκτός ως προνοείται εν τω αμέσως προηγουμένω εδαφίω πας όστις διά πράξεως ή παραλείψεως αυτού παραβαίνει Κανονισμόν δυνάμει του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου γενόμενον, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £750, τα δε οινοπνευματώδη και οιαδήποτε αγγεία, σκεύη και υλικά, άτινα ήθελον χρησιμοποιηθή διά την απόσταξιν ή άλλως πως κατασκευήν ή παρασκευήν οινοπνευματωδών και αναφορικώς προς άτινα διεπράχθη το αδίκημα, υπόκεινται εις δήμευσιν.

(4) Πας όστις, υποκείμενος εις διαταγήν εκδοθείσαν υπό του Υπουργικού Συμβουλίου δυνάμει του εδαφίου (2), πράττει τι κατά παράβασιν ή παραλείπει να συμμορφωθή προς οιονδήποτε όρον επιβληθέντα δυνάμει του ως είρηται εδαφίου και εφαρμοστέον εις την περίπτωσιν αυτού, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £500, τα δε οινοπνευματώδη, αναφορικώς προς άτινα διεπράχθη το αδίκημα, υπόκεινται εις δήμευσιν.