Αποθήκη ωριμάνσεως

86.-(1) Ο οινοπνευματοποιός Α' κατηγορίας ή ο αδειούχος ή εξουσιοδοτημένος οινοπνευματοποιός Β' κατηγορίας, όστις εξουσιοδοτήθη υπό του Διευθυντού δυνάμει του άρθρου 100(1) εις την παραλαβήν ζιβανίας, εφ' ης δεν κατεβλήθη φόρος καταναλώσεως δύναται να εφοδιάση το οίκημα του διά τόπου ασφαλούς εναποθέσεως οινοπνευματωδών, κατασκευαζομένων εν τω οικήματι τούτω, και εφ' όσον ο τόπος ούτος ήθελε τύχει της εγκρίσεως του Διευθυντού, να εναποθηκεύη εν αυτώ, άνευ της πληρωμής φόρου, τα ούτω κατασκευαζόμενα οινοπνευματώδη· ο Διευθυντής δύναται να παράσχη την έγκρισιν αυτού υπό όρους καθοριζομένους κατά το δοκούν, και εάν οι όροι ούτοι δεν τηρηθώσι καθ' οιονδήποτε χρόνον, ο τόπος ούτος λογίζεται ως μηδέποτε εγκριθείς υπό του Διευθυντού.

(2) Πας τόπος ασφαλούς εναποθέσεως οινοπνευματωδών, όστις ήθελεν εκάστοτε τύχει της εγκρίσεως του Διευθυντού δυνάμει του προηγουμένου εδαφίου, αναφέρεται εν τω παρόντι Νόμω ως "αποθήκη ωριμάνσεως".

(3) Ο οινοπνευματοποιός Α' ή Β' κατηγορίας, όστις είναι εφωδιασμένος δι' αποθήκης ωριμάνσεως, οφείλει όπως παραχωρή ωσαύτως κατά τρόπον ικανοποιούντα τον Διευθυντήν τόπον εν τη αποθήκη διά την διαμονήν του υπευθύνου λειτουργού, εάν δε παραλείψη να πράξη ούτω είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £250:

Νοείται ότι ουδέν των εν τω παρόντι εδαφίω διαλαμβανομένων επηρεάζει κατά τινα τρόπον οιανδήποτε εξουσίαν του Διευθυντού, όπως απαιτή την τοιαύτην παραχώρησιν τόπου διαμονής ως προϋπόθεσιν προς παροχήν της εγκρίσεως αυτού δι' οιονδήποτε έτερον οίκημα ή τόπον δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(4) Ο οινοπνευματοποίος Α' ή Β' κατηγορίας όστις, μετά την έγκρισιν της αποθήκης ωριμάνσεως, δι' ης ούτος είναι εφωδιασμένος, προβαίνει άνευ της προηγουμένης αδείας του Διευθυντού εις οιανδήποτε αλλαγήν ή προσθήκην εν αυτή, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £750.

(5)Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται να εκδώση Κανονισμούς-

(α) διέποντας την αποθήκευσιν οινοπνευματωδών εις αποθήκας ωριμάνσεως·

(β) επιτρέποντας, καθ' ην έκτασιν ήθελε κριθή τούτο αναγκαίον προς αντιμετώπισιν των περιστάσεων ειδικής τίνος περιπτώσεως και υπό όρους, ους το Υπουργικόν Συμβούλιον ήθελε κατά το δοκούν επιβάλει, την υπό οινοπνευματοποιού Α' ή Β' κατηγορίας εναπόθεσιν εν τη ιδία αυτού αποθήκη ωριμάνσεως, άνευ της πληρωμής φόρου, και ετέρων οινοπνευματωδών, πλην των κατασκευαζομένων εν τω οινοπνευματοποιείω, εις ο ανήκει η τοιαύτη αποθήκη·

(γ) προς εξασφάλισιν των φόρων καταναλώσεως, των αναλογούντων εις τα ούτω αποθηκευμένα οινοπνευματώδη,

τηρουμένων δε των ούτω δημοσιευομένων εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας Κανονισμών, αι διατάξεις των Μερών IV και Χ, εξαιρουμένων των του άρθρου 71, θα τυγχάνωσιν εφαρμογής επί αποθήκων ωριμάνσεως και οινοπνευματωδών αποθηκευμένων εν αυταίς, ως αύται τυγχάνουσιν εφαρμογής επί αποθηκών αποταμιεύσεως, εγκεκριμένων δυνάμει του ως είρηται άρθρου 71 και επί εμπορευμάτων αποθηκευμένων εν αυταίς.

(6) Πας όστις διά πράξεως ή παραλείψεως αυτού παραβαίνει οιονδήποτε Κανονισμόν δυνάμει του αμέσως προηγουμένου εδαφίου γενόμενον, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £750, τα δε οινοπνευματώδη αναφορικώς προς άτινα διεπράχθη το αδίκημα, υπόκεινται εις δήμευσιν.