Αδικήματα περί την μεταφοράν οινοπνευματωδών έκτου οινοπνευματοποιείου, κ.λ.π.

87. Πας όστις

(α)αποκρύπτει εν οινοπνευματοποιείω ή άνευ της συναινέσεως του αρμοδίου λειτουργού μεταφέρει εκ του οινοπνευματοποιείου οιαδήποτε οινοπνευματώδη' ή

(β) εν γνώσει αυτού αγοράζει ή λαμβάνει αποκρυπτόμενα ή μεταφερόμενα οινοπνευματώδη· ή

(γ) εν γνώσει αυτού αγοράζει ή λαμβάνει ή έχει εν τη κατοχή αυτού οινοπνευματώδη, άτινα μετεφέρθησαν εκ του τόπου ένθα ταύτα έδει κατά νόμον να ευρίσκοντο διά την επιβολήν του αναλογούντος αυτοίς φόρου καταναλώσεως, πριν ή βεβαιωθή ο αναλογών αυτοίς φόρος και είτε πληρωθή ή παρασχεθή περί τούτου εγγύησις, και εφ' όσον ταύτα δεν ήσαν οινοπνευματώδη κηρυχθέντα ή λογιζόμενα ως κηρυχθέντα εις δήμευσιν,

τα οινοπνευματώδη υπόκεινται εις δήμευσιν και ούτος είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν την εις τριπλούν αξίαν των οινοπνευματωδών ή τας £1500 ή το εν εκάστη περιπτώσει μείζον των άνω ποσών ή εις φυλάκισιν μέχρι δύο ετών ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης.