Άδεια Οινοπνευματοποιού Β' Κατηγορίας και Ποτοποιού

88.-(1) Απαγορεύεται ο υπό παντός προσώπου ανακαθορισμός οινοπνευματωδών ή ποτοποιία και η επί τούτω διατήρησις άμβυκος εκτός εάν κατέχη άδειαν οινοπνευματοποιού Β' κατηγορίας δυνάμει του παρόντος άρθρου παρασχεθείσαν: Νοείται ότι, υπό την προϋπόθεσιν τηρήσεως απάντων των όρων, ους ο Διευθυντής ήθελε κατά το δοκούν επιβάλει, ο οινοπνευματοποιός Α' κατηγορίας δύναται δυνάμει της αδείας, ην ούτος κατέχει, να προβαίνη εις τον ανακαθαρισμόν ζιβανίας, λαμβανομένης εκ της υπό του Διευθυντού καθοριζομένης αρχής ή προσώπου, ή οινοπνευματωδών ιδικής του κατασκευής· παν δε ούτω εξουσιοδοτημένον πρόσωπον εν τω παρόντι Νόμω αναφέρεται ως "εξουσιοδοτημένος οινοπνευματοποιός Β' κατηγορίας".

(2) Εκτός ως ήθελε επιτρέψει ο Διευθυντής και εφ' όσον τηρηθώσιν οι όροι, ους ούτος ήθελε κατά το δοκούν επιβάλει, ουδείς δύναται να προβαίνη εις την κατασκευήν ποτών, εκτός εάν κατέχη άδειαν ποτοποιού δυνάμει του παρόντος άρθρου παρασχεθείσαν.

(3) Η ισχύς αδείας, δυνάμει του παρόντος άρθρου παρασχεθείσης εκπνέει τη τριακοστή πρώτη ημέρα του αμέσως επομένου της εκδόσεως αυτής μηνός Δεκεμβρίου' αύτη υπόκειται εις την καταβολήν τέλους εξ εκατόν λιρών.

(4) Άδεια ή εξουσιοδότησις δυνάμει του παρόντος άρθρου παρασχεθείσα επιτρέπει εις τον κάτοχον αυτής την χονδρικήν εμπορίαν οινοπνευματωδών, ιδικής του παραγωγής, εν τω αδειούχω οικήματι αυτού.

(5)Άνευ επηρεασμού των διατάξεων του άρθρου 92 και εκτός ως προνοείται εν τω παρόντι άρθρω, πας όστις, μη ων εξουσιοδοτημένος οινοπνευματοποιός Β' κατηγορίας, προβαίνει εις τον ανακαθαρισμόν οινοπνευματωδών ή την κατασκευήν ποτών άλλως ή δυνάμει αδείας ή κατά παρέκκλισιν των όρων αδείας παρασχεθείσης αυτώ δυνάμει του παρόντος άρθρου, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £750.