Κανονισμοί αφορώντες εις τον ανακαθαρισμόν οινοπνευματωδών και την ποτοποιίαν

89.-(1) Επί τω τέλει διασφαλίσεως των δημοσίων προσόδων το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται να εκδώση Κανονισμούς-

(α) διέποντας τον ανακαθαρισμόν οινοπνευματωδών και την ποτοποιϊαν·

(β) διέποντας την παραλαβήν, αποθήκευσιν, μεταφοράν και παράδοσιν οινοπνευματωδών υπό εξουσιοδοτημένων οινοπνευματοποιών Β' κατηγορίας και αδειούχων οινοπνευματοποιών Β' κατηγορίας και ποτοποιών,

δυνατόν δε να εκδοθώσι διαφορετικοί Κανονισμοί δυνάμει του παρόντος άρθρου, καθ' όσον αφορά εις τους εξουσιοδοτημένους οινοπνευματοποιούς Β' κατηγορίας και τους αδειούχους οινοπνευματοποιούς Β' κατηγορίας και ποτοποιούς.

(2) Πας όστις διά πράξεως ή παραλείψεως αυτού παραβαίνει Κανονισμόν δυνάμει του παρόντος άρθρου γενόμενον, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £750, τα δε οινοπνευματώδη και έτερα είδη, αναφορικώς προς άτινα διεπράχθη το αδίκημα υπόκεινται εις δήμευσιν.