Χρηματική ποινή διά πλεόνασμα ή έλλειμμα

90.-(1) Εάν καθ' οιονδήποτε χρόνον κατά την διενέργειαν ελέγχου υπό τίνος λειτουργού, εις τα αποθέματα οινοπνευματωδών εξουσιοδοτημένου ή αδειούχου οινοπνευματοποιού Β' κατηγορίας, εξευρεθή οιονδήποτε πλεόνασμα, η επί πλέον αύτη διαφορά υπόκειται εις δήμευσιν και ο οινοπνευματοποιός είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν το διπλάσιον του φόρου, του αναλογούντος εις ίσην προς την επί πλέον διαφοράν ποσότητα οινοπνευματωδών εις προυφ.

(2) Εάν καθ' οιονδήποτε χρόνον κατά την διενέργειαν ελέγχου ως εν τοις ανωτέρω, εξευρεθή οιονδήποτε έλλειμμα, δι' ο δεν δύνανται να δοθώσιν εξηγήσεις ικανοποιούσαι τον Διευθυντήν, και όπερ υπολογιζόμενον εις προυφ υπερβαίνει τα πέντε επί τοις εκατόν του συνόλου-

(α)του εξευρεθέντος υπολοίπου, ότε το τελευταίον διενηργήθη έλεγχος·

(β)οιασδήποτε ποσότητος οινοπνευματωδών, ούτω υπολογισθείσης, ήτις έκτοτε νομίμως παρελήφθη υπό του εξουσιοδοτημένου ή αδειούχου οινοπνευματοποιού Β' κατηγορίας,

είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν το διπλάσιον του φόρου του αναλογούντος εις ποσότητα οινοπνευματωδών εις προυφ, ίσην προς την ποσότητα καθ' ην η επί το έλαττον διαφορά υπερβαίνει τα εν λόγω πέντε επί τοις εκατόν.

(3) Διά την διενέργειαν ελέγχου ως εν τοις ανωτέρω και τους σκοπούς του παρόντος άρθρου-

(α) οσάκις αδειούχος οινοπνευματοποιός Β' κατηγορίας μετέρχεται ωσαύτως και την εμπορίαν οινοπνευματωδών εν τω αυτώ οικήματι, άπαντα τα εν τη κατοχή αυτού οινοπνευματώδη λογίζονται ως αποθέματα αυτού ως οινοπνευματοποιού Β' κατηγορίας·

(β)ο εξουσιοδοτημένος οινοπνευματοποιός Β' κατηγορίας δεν θα περιλαμβάνη οινοπνευματώδη κατασκευασθέντα υπ' αυτού υπό την ιδιότητα του οινοπνευματοποιού Α' κατηγορίας.