Περιορισμοί αφορώντες εις τους Οινοπνευματοποιούς Β'Κατηγορίας

91.-(1) Ο εξουσιοδοτημένος ή αδειούχος οινοπνευματοποιός Β' κατηγορίας δεν δύναται να αποστάζη ή εξάγη οινοπνευματώδη εξ υλών ετέρων ή των νομίμως υπ' αυτού λαμβανομένων οινοπνευματωδών.

(2) Ο εξουσιοδοτημένος ή αδειούχος οινοπνευματοποιός Β' κατηγορίας δεν δύναται να έχη εν τη κατοχή αυτού-

(α)πλην των ως άνω οινοπνευματωδών, οιανδήποτε ύλην, εξ ης είναι δυνατή η απόσταξις οινοπνευματωδών, εκτός εάν είναι ούτω εξουσιοδοτημένος εγγράφως υπό του Διευθυντού και υπό τοιούτους όρους και περιορισμούς, ως ήθελον καθορισθή εν τη τοιαύτη εξουσιοδοτήσει·

(β) οινοπνευματώδη, δι' α ούτος δεν κατέχει ουδέ παρέδωσε τω αρμοδίω λειτουργώ άδειαν ή πιστοποιητικόν.

(3) Πας εξουσιοδοτημένος ή αδειούχος οινοπνευματοποιός, όστις παραβαίνει οιανδήποτε των εν τοις ανωτέρω διατάξεων του παρόντος άρθρου ή ούτινος ο άμβυξ εξευρίσκεται περιέχων ύλας δυναμένας να αποσταχθώσιν ως εν τοις ανωτέρω, πλην των νομίμως παραληφθέντων υπ' αυτού οινοπνευματωδών, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £750 ή το διπλάσιον του φόρου, του αναλογούντος εις ποσότητα οινοπνευματωδών εις προυφ, ίσην προς την ποσότητα των υλών ή οινοπνευματωδών, αναφορικώς προς άτινα διεπράχθη το αδίκημα ή το εν εκάστη περιπτώσει μείζον των άνω ποσών.

(4) Εάν εξουσιοδοτημένος ή αδειούχος οινοπνευματοποιός Β' κατηγορίας καταδικασθή πλείονας της μιας φοράς δυνάμει του παρόντος άρθρου, το εκδικάζον το αδίκημα δικαστήριον δύναται να διατάξη ακύρωσιν της εξουσιοδοτήσεως ή αδείας αυτού και όπως ούτος στερηθή της ικανότητος προς κατοχήν εξουσιοδοτήσεως ή αδείας οινοπνευματοποιού Β' κατηγορίας διά περίοδον τριών ετών από της καταδίκης.