Ποινή διά παράνομον κατασκευήν οινοπνευματωδών κ.λ.π.

92.-(1) Εκτός ως προνοείται εν τω παρόντι Νόμω, πας όστις, μη ων παραγωγός ζιβανίας ή κάτοχος αδείας δυνάμει του παρόντος Νόμου παρασχεθείσης και ούτω εξουσιοδοτούσης τούτον-

(α) κατασκευάζει οινοπνευματώδη είτε δι' αποστάξεως υποστάντος ζύμωσιν υγρού είτε δι' ετέρας τινός μεθόδου· ή

(β) έχει εν τη κατοχή του ή ποιείται χρήσιν άμβυκος διά την απόσταξιν ή ανακαθαρισμόν οινοπνευματωδών ή διά ποτοποιϊαν· ή

(γ) κατασκευάζει, παρασκευάζει, αποστάζει ή έχει εν τη καταχή του οιανδήποτε ύλην κατάλληλον προς απόσταξιν,

είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £750.

(2) Εφ' όσον τα υπάρχοντα αποδεικτικά στοιχεία δεν επαρκούν διά την καταδίκην προσώπου τινός δυνάμει του προηγουμένου εδαφίου, αποδεικνύεται όμως ότι διεπράχθη τοιούτο αδίκημα εν τινι μέρει οικήματος ανήκοντος ή κατεχομένου υπό του εν λόγω προσώπου, υπό τοιαύτας περιστάσεις ώστε θα ήτο αδύνατος η διάπραξις του αδικήματος άνευ γνώσεως αυτού, το πρόσωπον τούτο υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £500.

(3)Άπαντα τα οινοπνευματώδη, άμβυκες, αγγεία, σκεύη και υλικά, τα προοριζόμενα διά την κατασκευήν, απόσταξιν ή παραλαβήν οινοπνευματωδών-

(α)άτινα ήθελον εξευρεθή εν τη κατοχή οιουδήποτε προσώπου, διαπράξαντος αδίκημα δυνάμει του εδαφίου (1)· ή

(β) άτινα ήθελον εξευρεθή εν οιωδήποτε οικήματι, εν ω διεπράχθη τοιούτο αδίκημα, υπόκεινται εις δήμευσιν.