Εισαγωγή και εξαγωγή οινοπνευματωδών

93.-(1) Εκτός δυνάμει αδείας του Διευθυντού, απαγορεύεται η εισαγωγή ή εξαγωγή οινοπνευματωδών-

(α)διά πλοίου καθαράς χωρητικότητος κατωτέρας των τεσσαράκοντα τόννων·

(β) εις δοχεία, άτινα έχουσιν εν έκαστον περιεκτικότητα ελάσσονα των εννέα γαλονιών, ειμή μόνον εντός φιαλών προσηκόντως συσκευασμένων εις κιβώτια.

(2)Άπαντα τα οινοπνευματώδη, άτινα εισάγονται, εξάγονται, μεταφέρονται ή κομίζονται κατά παράβασιν του παρόντος άρθρου υπόκεινται εις δήμευσιν.

(3) Οσάκις πλοίον ευρίσκεται ή ήτο εντός δώδεκα ναυτικών μιλίων από των ακτών της Δημοκρατίας, φέρον ή καθ' οιονδήποτε τρόπον έχον επ' αυτού οινοπνευματώδη εντός δοχείων μη συναδόντων προς τας διατάξεις του εδαφίου (1), το πλοίον και τα επ' αυτού ούτω εξευρισκόμενα οινοπνευματώδη υπόκεινται εις δήμευσιν.