Περιορισμοί επί της μεταβιβάσεως της κυριότητος κυπριακών οινοπνευματωδών, ευρισκομένων εις αποθήκας αποταμιεύσεως

94.-(1) Απαγορεύεται η μεταβίβασις κυριότητος οινοπνευματωδών, εναποτεθειμένων εν τινι αποθήκη ωριμάνσεως εις τινα αγοραστήν, μέχρις ου ο οινοπνευματοποιός Α' κατηγορίας παράσχει εγγύησιν διά την πληρωμήν του φόρου καταναλώσεως, ως ο Διευθυντής ήθελε καθορίσει· και η κυριότης επί των ούτω μεταβιβαζομένων οινοπνευματωδών δεν δύναται να μεταβιβασθή εκ νέου, ενόσω τα εν λόγω οινοπνευματώδη παραμένουν εν τη τοιαύτη αποθήκη ωριμάνσεως.

(2) Οινοπνευματώδη υποκείμενα εις μη καταβληθέντα εισέτι φόρον καταναλώσεως, άτινα ευρίσκονται εν οιαδήποτε αποθήκη αποταμιεύσεως πλην εν αποθήκη ωριμάνσεως δεν δύνανται να μεταβιβασθώσιν επ' ονόματι οιουδήποτε αγοραστού, μέχρις ου ο αγοραστής προσκομίση εις τον υπεύθυνον διά την αποθήκην λειτουργόν έγγραφον ένταλμα παραδόσεως των οινοπνευματωδών, υπογεγραμμένον υπό του προσώπου επ' ονόματι ούτινος είναι αποθηκευμένα και προσυπογεγραμμένον υπό του κατόχου της αποθήκης αποταμιεύσεως ή υπαλλήλου αντιπροσωπεύοντος αυτόν εν τη αποθήκη.

(3) Οινοπνευματώδη, προσηκόντως μεταβιβασθέντα συμφώνως ταις διατάξεσι του παρόντος άρθρου, απαλλάσσονται οιασδήποτε δυνάμει του παρόντος άρθρου ευθύνης καθ' όσον αφορά εις την μη πληρωμήν οιουδήποτε φόρου ή χρηματικής ποινής υπό του εκχωρητού.