Μείωσις ή απαλλαγή εκ του δασμού ή φόρου επί οινοπνευματωδών δι'εγκεκριμένους σκοπούς

95.-(1) Εάν πρόσωπον τι απόδειξη τω Διευθυντή ότι η χρήσις μετουσιωμένου οινοπνεύματος είναι ακατάλληλος ή επιβλαβής δι' εγκεκριμένον τινά σκοπόν, ο Διευθυντής δύναται, εφ' όσον κρίνη σκόπιμον και υπό όρους επιβαλλομένους κατά το δοκούν, να εξουσιοδοτήση το εν λόγω πρόσωπον, όπως παραλάβη εκ τίνος αποθήκης αποταμιεύσεως οινοπνευματώδη διά τον εγκεκριμένον τούτον σκοπόν.

(α) εν τη περιπτώσει οινοπνευματωδών παραγομένων εν τη Δημοκρατία ή εισαγομένων και δασμολογουμένων κατά τον συντελεστήν προτιμήσεως, άνευ της καταβολής οιουδήποτε δασμού ή φόρου·

(β) εν τη περιπτώσει ετέρων εισαγομένων οινοπνευματωδών, τη καταβολή της διαφοράς μεταξύ του δασμού, εις ον ταύτα υπόκεινται και του δασμού επί παρομοίων οινοπνευματωδών δασμολογουμένων κατά τον συντελεστήν προτιμήσεως:

Νοείται ότι ουδέν των εν παραγράφω (β) του παρόντος εδαφίου διαλαμβανομένων επηρεάζει την υποχρέωσιν προς καταβολήν οιουδήποτε ετέρου δασμού ή φόρου πλην του επί οινοπνευματωδών καταβλητέου τελωνειακού δασμού.

(2) Πας όστις διά πράξεως ή παραλείψεως αυτού παραβαίνει όρον, όστις ήθελεν επιβληθή δυνάμει του παρόντος άρθρου, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται, επιπροσθέτως οιασδήποτε ετέρας χρηματικής ποινής, εις ην ούτος δυνατόν να υπόκειται, εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £250.

(3) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου "εγκεκριμένος σκοπός" σημαίνει-

(α)χρήσιν παρά τίνος των ιατρικών υπηρεσιών της Δημοκρατίας, ήτις ήθελε τύχει της πιστοποιήσεως του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Υγείας·

(β) χρήσιν προς ενδυνάμωσιν των κυπριακών οίνων·

(γ) πάντα έτερον σκοπόν, όστις ήθελε τύχει της εγκρίσεως του Υπουργικού Συμβουλίου.