Μείωσις ή απαλλαγή εκ του φόρου καταναλώσεως οινοπνευματωδών

96. Οινοπνευματώδη υποκείμενα εις φόρον καταναλώσεως δυνατόν να παραδοθώσιν άνευ πληρωμής του εν λόγω φόρου εκ των κατεχομένων υπό τίνος οινοπνευματοποιού Α' κατηγορίας αποθεμάτων εν τω οινοπνευματοποιείω αυτού ή εν αποθήκη ωριμάνσεως, προσέτι δε δυνατόν να επιστραφή ο καταβληθείς φόρος επί οινοπνευματωδών παραδιδομένων εκ των αποθεμάτων αδειούχου ή εξουσιοδοτημένου οινοπνευματοποιού Β' κατηγορίας, νοουμένου ότι ο Διευθυντής ήθελεν ικανοποιηθή ότι τα τοιαύτα οινοπνευματώδη πρόκειται να χρησιμοποιηθώσι δι' εγκεκριμένον τινά σκοπόν, ως ούτος καθορίζεται εν εδαφίω (3) του άρθρου 95 και προϋποτιθεμένου ότι θα τηρηθώσιν οι όροι, ους ο Διευθυντής ήθελε κατά το δοκούν επιβάλει.