Περιορισμοί επί της χρήσεως ωρισμένων εμπορευμάτων απαλλαγέντων του δασμού ή φόρου οινοπνευματωδών

97. Πας όστις ποιείται χρήσιν, διά σκοπόν έτερον ή εγκεκριμένον τοιούτον, οινοπνευματωδών απαλλαγέντων του αναλογούντος αυτοίς φόρου ή δασμού, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν την εις τριπλούν αξίαν του κατά νόμον πληρωτέου επ' αυτοίς δασμού ή φόρου ή τας £500 ή το εν εκάστη περιπτώσει μείζον των άνω ποσών, προσέτι δε υπόκεινται εις δήμευσιν άπαντα τα είδη εις ων την κατασκευήν ή παρασκευήν εχρησιμοποιήθησαν τοιαύτα οινοπνευματώδη.