Άδεια κατοχής ή χρήσεως απλού άμβυκος

98.-(1) Ουδείς δύναται να κατέχη ή ποιήται χρήσιν απλού άμβυκος εκτός εάν είναι κατασκευαστής ή πωλητής τοιούτων αμβύκων ή κατέχη άδειαν, δυνάμει του παρόντος άρθρου εκδοθείσαν.

(2) Η ισχύς της τοιαύτης αδείας εκπνέει τη τριακοστή πρώτη ημέρα του μηνός Δεκεμβρίου του τρίτου έτους από της ημερομηνίας της εκδόσεως αυτής:

Νοείται ότι ουδεμία άδεια εκδίδεται διά την κατοχήν ή χρήσιν απλού άμβυκος εκτός εάν ο αιτητής ικανοποιήση τον Διευθυντήν ότι ο τοιούτος άμβυξ θα εγκατασταθή εις χωρίον ένθα καλλιεργούνται σταφυλαί διά την απόσταξιν ζιβανίας.

(3) Πας όστις διά πράξεως ή παραλείψεως αυτού παραβαίνει τας διατάξεις του παρόντος άρθρου είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £1000 ή εις φυλάκισιν μέχρις ενός έτους ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης, και ο άμβυξ αναφορικώς προς ον διαπράττεται το αδίκημα υπόκειται εις δήμευσιν.