Περιορισμοί επί της διαθέσεως ζιβανίας

99.-(1) Ουδείς δύναται να πωλή ή άλλως πως διαθέτει ζιβανίαν, εφ' ης δεν κατεβλήθη φόρος οινοπνευματωδών, εκτός εάν-

(α) είναι ο παραγωγός· και

(β)πωλή ή διαθέτη ταύτην εις τον Διευθυντήν της Επιτροπής Αμπελουργικών Προϊόντων:

Νοείται ότι ο παραγωγός δύναται να πωλήση ή άλλως πως διαθέση ποσότητα ζιβανίας, μη υπερβαίνουσαν εν εκάστη περιπτώσει την μίαν οκάν προς χρήσιν ή κατανάλωσιν υπό προσώπου τινός εν τω οίκω του και ουχί προς μεταπώλησιν.

(2) Ουδείς πλην του παραγωγού ή προσώπου νομίμως κομίζοντος ή μεταφέροντος ζιβανίαν, εν τη ενασκήσει της επιχειρήσεως αυτού, δύναται να έχη εν τη κατοχή ή υπό τον έλεγχον αυτού ζιβανίαν, εφ' ης δεν κατεβλήθη φόρος οινοπνευματωδών, ειμή μόνον προς ιδίαν χρήσιν ή κατανάλωσιν εν τω ιδίω αυτού οίκω και εις ποσότητα, μη υπερβαίνουσαν την μίαν οκάν.

(3) Πας όστις διά πράξεως ή παραλείψεως αυτού παραβαίνει τας διατάξεις του παρόντος άρθρου είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £500 η δε ζιβανία, αναφορικώς προς ην διαπράττεται το αδίκημα υπόκειται εις δήμευσιν.

(4) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου "Διευθυντής της Επιτροπής Αμπελουργικών Προϊόντων" σημαίνει λειτουργόν, όστις ήθελε διορισθή ως Διευθυντής της Επιτροπής Αμπελουργικών Προϊόντων.