Αποστολή ή μεταφορά ζιβανίας

100.-(1) Εξαιρέσει δυνάμει αδείας του Διευθυντού, απαγορεύεται η μεταφορά ή αποστολή ζιβανίας εις εξουσιοδοτημένον ή αδειούχον οινοπνευματοποιόν Β' κατηγορίας ή ποτοποιόν ή υπό των προσώπων τούτων παραλαβή ζιβανίας, εκτός εάν αύτη συνοδεύηται υπό εγγράφου υπογεγραμμένου υπό του αποστολέως εμφαίνοντος-

(α)τα ονόματα και τας διευθύνσεις του αποστολέως και παραλήπτου·

(β) τα διακριτικά σημεία και αριθμούς εκάστου δοχείου·

(γ) την ποσότητα και δύναμην ως και τον ολικόν αριθμόν των γαλονιών εις προυφ·

(δ) την ημερομηνίαν και τον χρόνον αποστολής εκ του οικήματος του αποστολέως, εν ω πιστοποιείται υπό του αποστολέως ότι κατεβλήθη άπας ο οφειλόμενος επί της ζιβανίας φόρος:

Νοείται ότι ουδέν των εν τω παρόντι άρθρω διαλαμβανομένων τυγχάνει εφαρμογής επί ζιβανίας αποστελλομένης ή μεταφερομένης υπό ή διά λογαριασμόν του παραγωγού εις τον Διευθυντήν της Επιτροπής Αμπελουργικών Προϊόντων ή τον αντιπρόσωπον αυτού ή επί ζιβανίας μεταφερομένης υπό προσώπου, όπερ δυνάμει της τεθειμένης τω εδαφίω (1) του άρθρου 99 επιφυλάξεως κέκτηται το δικαίωμα όπως έχη εν τη κατοχή αυτού την τοιαύτην ζιβανίαν.

(2) Πας όστις διά πράξεως ή παραλείψεως αυτού παραβαίνει οιανδήποτε διάταξιν του εδαφίου (1) είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £1000 ή εις φυλάκισιν μέχρις ενός έτους ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης, η δε ζιβανία, αναφορικώς προς ην διαπράττεται το αδίκημα υπόκειται εις δήμευσιν.