Όροι παραλαβής ζιβανίας

101 .-(1) Ουδείς εξουσιοδοτημένος ή αδειούχος οινοπνευματοποιός Β' κατηγορίας ή ποτοποιός δύναται να παραλαμβάνη, αμέσως ή εμμέσως, οιανδήποτε ζιβανίαν, ειμή μόνον τη αδεία του Διευθυντού υπό όρους, ους ήθελεν ούτος κατά το δοκούν επιβάλει, και εκ του Διευθυντού της Επιτροπής Αμπελουργικών Προϊόντων ή του αντιπροσώπου αυτού ή εκ τοιούτου ετέρου προσώπου ως ο Διευθυντής ήθελεν εκάστοτε ορίσει.

(2) Πας όστις διά πράξεως ή παραλείψεως αυτού παραβαίνει οιανδήποτε των διατάξεων του εδαφίου (1) είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £1000 ή εις φυλάκισιν μέχρις ενός έτους ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης, η δε ζιβανία αναφορικώς προς ην διαπράττεται το αδίκημα υπόκειται εις δήμευσιν.