Άδεια ή εξουσιοδότησις κατασκευής και χονδρικής εμπορίας μετουσιωμένου οινοπνεύματος

102.-(1) Ο Διευθυντής δύναται να εξουσιοδοτήση οιονδήποτε εξουσιοδοτημένον ή αδειούχον οινοπνευματοποιόν Β' κατηγορίας ή ποτοποιόν προς μετουσίωσιν οινοπνεύματος και παν πρόσωπον ούτω εξουσιοδοτηθέν εν τω παρόντι Νόμω αναφέρεται ως "εξουσιοδοτημένος κατασκευαστής μετουσιωμένου οινοπνεύματος".

(2) Εξαιρέσει του εξουσιοδοτημένου κατασκευαστού μετουσιωμένου οινοπνεύματος, απαγορεύεται η υπό παντός προσώπου κατασκευή ή χονδρική εμπορία μετουσιωμένου οινοπνεύματος, εκτός εάν κατέχη άδειαν κατασκευαστού μετουσιωμένου οινοπνεύματος δυνάμει του παρόντος άρθρου παρασχεθείσαν· η ισχύς της τοιαύτης αδείας εκπνέει τη τριακοστή πρώτη ημέρα του αμέσως επομένου της εκδόσεως αυτής μηνός Δεκεμβρίου.

(3) Πάσα άδεια δυνάμει του παρόντος άρθρου χορηγουμένη υπόκειται εις τέλος δέκα λιρών.

(4) Πας όστις, μη ων εξουσιοδοτημένος κατασκευαστής μετουσιωμένου οινοπνεύματος, προβαίνει εις την μετουσίωσιν οινοπνεύματος άλλως ή δυνάμει αδείας και συμφώνως τοις όροις αδείας δυνάμει του παρόντος άρθρου παρασχεθείσης, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £250.

(5) Ο Διευθυντής δύναται κατά πάντα χρόνον να ανακαλέση ή αναστείλη οιανδήποτε εξουσιοδότησιν ή άδειαν δυνάμει του παρόντος άρθρου παρασχεθείσαν.

(6) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, χονδρική εμπορία σημαίνει την καθ' οιονδήποτε χρόνον πώλησιν εις εν πρόσωπον ποσότητος μετουσιωμένου οινοπνεύματος ουχί ελάσσονος των δέκα οκάδων ή τοιαύτης ετέρας ελάσσονος ποσότητος, ως το Υπουργικόν Συμβούλιον ήθελε διά Διατάγματος ορίσει.