Εξουσία εκδόσεως Κανονισμών αφορώντων εις το μετουσιωμένον οινόπνευμα

103.-(1) Επί τω τέλει διασφαλίσεως των δημοσίων προσόδων, το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται να εκδώση Κανονισμούς-

(α) διέποντας την μετουσίωσιν οινοπνεύματος και την προμήθειαν, αποθήκευσιν, μεταφοράν, πώλησιν, παράδοσιν, παραλαβήν, χρήσιν και εξαγωγήν ή φόρτωσιν ως εφοδίων μετουσιωμένου οινοπνεύματος·

(β) καθορίζοντας τα οινοπνευματώδη, άτινα δυνατόν να χρησιμοποιηθώσι, και τας ουσίας μεθ' ων δυνατόν να μιχθώσι, προς μετουσίωσιν·

(γ) επιτρέποντας την μετουσίωσιν οινοπνεύματος εν τινι αποθήκη αποταμιεύσεως·

(δ) επιτρέποντας την άνευ αδείας πώλησιν τοιούτου μετουσιωμένου οινοπνεύματος·

(ε) διέποντας την εισαγωγήν, παραλαβήν, μεταφοράν, εναποθήκευσιν και χρήσιν οινοπνευματωδών προς μετουσίωσιν·

(στ) διέποντας την εναποθήκευσιν και μεταφοράν ουσιών, χρησιμοποιηθησομένων εις την μετουσίωσιν οινοπνεύματος·

(ζ) καθορίζοντας τον τρόπον, εν ω θα τηρώνται λογαριασμοί αποθεμάτων μετουσιωμένου οινοπνεύματος, εν τη κατοχή εξουσιοδοτημένων ή αδειούχων κατασκευαστών και λιανοπωλών μετουσιωμένου οινοπνεύματος·

(η) διά την εξασφάλισιν των φόρων καταναλώσεως των καταβλητέων αναφορικώς προς μετουσιωμένον οινόπνευμα οιασδήποτε κατηγορίας.

(2)Δυνατόν να εκδοθώσι δυνάμει του παρόντος άρθρου διαφορετικοί Κανονισμοί, αναφορικώς προς διαφορετικός κατηγορίας ή είδη μετουσιωμένου οινοπνεύματος.

(3) Πας όστις διά πράξεως ή παραλείψεως αυτού παραβαίνει Κανονισμόν, δυνάμει του παρόντος άρθρου γενόμενον, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £500.

(4) Εκτός ως άλλως προνοείται εν οιωδήποτε Κανονισμώ δυνάμει του παρόντος άρθρου γενομένω, πας όστις πωλεί χονδρικώς μετουσιωμένον οινόπνευμα άλλως ή δυνάμει αδείας και συμφώνως τοις όροις αδείας δυνάμει του αμέσως προηγουμένου άρθρου εκδοθείσης, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £250.

(5)Τα οινοπνευματώδη ή μετουσιωμένον οινόπνευμα, αναφορικώς προς άτινα διαπράττεται αδίκημα δυνάμει του αμέσως προηγουμένου άρθρου, υπόκεινται εις δήμευσιν.