Πρόσθετοι διατάξεις αφορώσαι εις το μετουσιωμένον οινόπνευμα

104.-(1) Εάν, εξελεγχθείσης καθ' οιονδήποτε χρόνον, της ποσότητος οιουδήποτε είδους μετουσιωμένου οινοπνεύματος, εν τη κατοχή εξουσιοδοτημένου ή αδειούχου κατασκευαστού μετουσιωμένου οινοπνεύματος, εξευρίσκεται ότι η ποσότης αύτη, υπολογιζομένη εις προυφ, διαφέρει της ποσότητος, ήτις ούτω υπολογιζομένη ώφειλε να ευρίσκετο εν τη κατοχή αυτού κατά τους λογαριασμούς τους τηρουμένους δυνάμει των Κανονισμών, των δυνάμει του αμέσως προηγουμένου άρθρου γενομένων τότε-

(α)εάν η πρώτον μνημονευθείσα ποσότης υπερβαίνη την τελευταίαν, η επί πλέον διαφορά ή οιονδήποτε μέρος αυτής, ως ήθελεν ο Διευθυντής εκάστοτε ορίσει, υπόκειται εις δήμευσιν·

(β) εάν η πρώτον μνημονευθείσα ποσότης είναι κατωτέρα της τελευταίας, ο κατασκευαστής του μετουσιωμένου οινοπνεύματος οφείλει όπως, τη απαιτήσει του Διευθυντού, καταβάλη επί της επί το έλαττον διαφοράς ή επί τοιούτου μέρους αυτής, ως ήθελεν ο Διευθυντής εκάστοτε ορίσει, τον αναλογούντα αυτή φόρον οινοπνευματωδών:

Νοείται ότι το παρόν εδάφιον δεν τυγχάνει εφαρμογής εάν η επί πλέον διαφορά δεν υπερβαίνη το εν επί τοις εκατόν ή η επί το έλαττον τοιαύτη τα δύο επί τοις εκατόν επί του αθροίσματος, υπολογιζομένου εις προυφ-

(i) του υπολοίπου, του εξευρισκομένου κατά τον τελευταίον διενεργηθέντα έλεγχον· και

(ii) οιασδήποτε ποσότητος, ήτις ήθελεν έκτοτε νομίμως προστεθή εις τα αποθέματα του κατασκευαστού μετουσιωμένου οινοπνεύματος.

(2) Πας όστις, εξουσιοδοτηθείς υπό Κανονισμών δυνάμει του αμέσως προηγουμένου άρθρου γενομένων, εις την προμήθειαν οιουδήποτε είδους μετουσιωμένου οινοπνεύματος, εν γνώσει αυτού προμηθεύει τοιούτον οινόπνευμα εις πρόσωπον μη εξουσιοδοτημένον υπό των εν λόγω Κανονισμών εις την παραλαβήν του, ανεξαρτήτως οιασδήποτε ποινικής ευθύνης, ην δυνατόν να υπέχη, οφείλει να καταβάλη τον επί τούτου πληρωτέον φόρον οινοπνευματωδών.

(3) Εξαιρουμένων των εξουσιοδοτημένων ή αδειούχων κατασκευαστών μετουσιωμένου οινοπνεύματος, πας όστις έχει εν τη κατοχή αυτού μετουσιωμένον οινόπνευμα, όπερ ούτος παρέλαβε κατά παράβασιν των ως εν τοις ανωτέρω Κανονισμών, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £500, το δε μετουσιωμένον οινόπνευμα υπόκειται εις δήμευσιν.