Επιθεώρησις οικημάτων, κ.λ.π.

105.Ανεξαρτήτως οιασδήποτε ετέρας εξουσίας δυνάμει του παρόντος Νόμου παραχωρηθείσης αυτώ οιοσδήποτε λειτουργός δύναται εν καιρώ ημέρας να εισέλθη και επιθεωρήση οιονδήποτε οίκημα, πλην της κατοικίας, παντός προσώπου εξουσιοδοτημένου διά Κανονισμών δυνάμει του άρθρου 103 γενομένων εις την παραλαβήν μετουσιωμένου οινοπνεύματος, και να επιθεωρήση και εξετάση το εν αυτώ μετουσιωμένον οινόπνευμα και λάβη δείγματα αυτού και παντός εμπορεύματος, όπερ ήθελε περιέχει μετουσιωμένον οινόπνευμα, καταβάλλον εύλογον τίμημα δι' έκαστον ούτω λαμβανόμενον δείγμα.