Απαγόρευσις χρήσεως μετουσιωμένου οινοπνεύματος ως ποτού ή φαρμάκου

106.-(1) Παςόστις-

(α) παρασκευάζει ή πειράται να παρασκευάση οιονδήποτε υγρόν υποκείμενον εις τας διατάξεις του παρόντος άρθρου προς πόσιν ή ως μίγμα ποτού· ή

(β)πωλεί τοιούτον υγρόν, ούτω παρασκευασθέν ή μη, ως ποτόν ή μεμιγμένον μετά ποτού· ή

(γ) ποιείται χρήσιν αυτού ή οιουδήποτε παραγώγου του εν τη παρασκευή είδους δυναμένου να χρησιμοποιηθή εξ ολοκλήρου ή μερικώς ως ποτόν ή εσωτερικώς ως φάρμακον· ή

(δ) πωλεί ή έχει εν τη κατοχή του οιονδήποτε τοιούτον είδος, εν τη παρασκευή ούτινος εχρησιμοποιήθη τοιούτον υγρόν ή παράγωγον αυτού· ή

(ε) εκτός ως άλλως ήθελεν ο Διευθυντής επιτρέψει και συμφώνως προς τους υπ' αυτού επιβληθέντος όρους, προβαίνει εις τον καθαρμόν ή πειράται να πράξη ούτω, τοιούτου υγρού, ή μετά προηγουμένην χρήσιν τοιούτου υγρού, επανακτά ή πειράται να επανακτήση το περιεχόμενον οινόπνευμα ή αλκοόλην δι' αποστάξεως ή συμπυκνώσεως ή καθ' οιονδήποτε έτερον τρόπον,

είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £500, το δε ποτόν, αναφορικώς προς ο διαπράττεται το αδίκημα υπόκειται εις δήμευσιν.

(2) Ουδέν των εν τω παρόντι άρθρω διαλαμβανομένων απαγορεύει την χρήσιν οιουδήποτε υγρού, υποκειμένου εις τας διατάξεις του παρόντος άρθρου ή οιουδήποτε παραγώγου αυτού-

(α)εν τη παρασκευή θειικού αιθέρος ή χλωροφορμίου ή παντός ετέρου είδους, ο το Υπουργικόν Συμβούλιον ήθελε διά Διατάγματος αυτού καθορίσει, προς χρήσιν αυτού ως φαρμάκου· ή

(β)εν τη κατασκευή, προς εξωτερικήν μόνον χρήσιν, οιουδήποτε είδους, ούτινος η πώλησις ή προμήθεια διενεργείται συμφώνως προς Κανονισμούς υπό του Υπουργικού Συμβουλίου γενομένους δυνάμει του άρθρου 103· ή

(γ) εν οιαδήποτε τέχνη ή βιομηχανία, ή την πώλησιν ή κατοχήν οιουδήποτε είδους, ούτινος η παρασκευή ή κατασκευή επιτρέπεται δυνάμει της παραγράφου (α) ή (β) του παρόντος εδαφίου, εφ' όσον το είδος τούτο πωλείται ή κατέχεται, δι' ην χρήσιν καθορίζει η τοιαύτη παράγραφος.

(3) Τα υγρά, άτινα υπόκεινται εις τας διατάξεις του παρόντος άρθρου είναι το μετουσιωμένον οινόπνευμα και παν μίγμα περιέχον μετουσιωμένον οινόπνευμα.