Μείωσις ή απαλλαγή εκ του δασμού ή φόρου επί οινοπνευματωδών προοριζομένων προς μετουσίωσιν

107.Ο Διευθυντής δύναται, υπό όρους, ους ούτος ήθελε κατά το δοκούν επιβάλει, να επιτρέψη παράδοσιν και χρήσιν οινοπνευματωδών προς μετουσίωσιν ως εν τοις κατωτέρω-

(α)οινοπνευματώδη εν αποταμιεύσει·

(i) εν τη περιπτώσει εισαγομένων οινοπνευματωδών, υποκειμένων εις δασμόν κατά τον γενικόν συντελεστήν, επί τη πληρωμή της διαφοράς μεταξύ του εν λόγω δασμού και του δασμού του πληρωτέου επί παρομοίων οινοπνευματωδών, υποκειμένων εις δασμόν κατά τον συντελεστήν προτιμήσεως·

(ii) εν τη περιπτώσει οιωνδήποτε ετέρων οινοπνευματωδών, άνευ της πληρωμής οιουδήποτε δασμού ή φόρου·

(β) οινοπνευματώδη μη καταβαλόντα οιονδήποτε φόρον, κατασκευασθέντα εν τη Δημοκρατία και νομίμως κατεχόμενα υπό τίνος οινοπνευματοποιού Α' κατηγορίας, άνευ της πληρωμής οιουδήποτε φόρου·

(γ) οινοπνευματώδη καταβαλόντα φόρον, κατασκευασθέντα εν τη Δημοκρατία και κατεχόμενα υπό τίνος οινοπνευματοποιού Α' ή Β' κατηγορίας ή υπό τίνος ποτοποιού, επί τη επιστροφή του καταβληθέντος φόρου, καθ' ον συντελεστήν ήθελε το Υπουργικόν Συμβούλιον ορίσει.