Άδεια και τέλη

108.-(1) Ουδείς δύναται να παρασκευάζη ζύθον ή αεριούχα αναψυκτικά ποτά εκτός εάν κατέχη άδειαν επί τούτω παρασχεθείσαν δυνάμει του παρόντος άρθρου, τη καταβολή τέλους χιλίων λιρών· η ισχύς της τοιαύτης αδείας εκπνέει τη τριακοστή πρώτη ημέρα του αμέσως επομένου της εκδόσεως αυτής μηνός Δεκεμβρίου.

Νοείται ότι για τη χορήγηση άδειας χρήσεως συσκευής δοσομετρικής άντλησης αεριούχων αναψυκτικών θα καταβάλλεται ετήσιο τέλος τριάντα λιρών για κάθε τέτοια συσκευή.

(2) O Διευθυντής δύναται να αρνηθή την παροχήν αδείας δυνάμει του παρόντος άρθρου αναφορικώς προς οιονδήποτε οίκημα, εφ' όσον λόγω της θέσεως του είναι ασύμφορος η εν αυτώ παρασκευή ζύθου ή αεριούχων αναψυκτικών ποτών ή εφ' όσον δεν επιτρέπει ικανοποιητικήν άσκησιν εφορειακής εποπτείας επ' αυτού.

(3) Πας όστις παρασκευάζει ζύθον ή αεριούχα αναψυκτικά ποτά άλλως ή δυνάμει αδείας δυνάμει του παρόντος άρθρου παρασχεθείσης ή κατά παρέκκλισιν των όρων τοιαύτης αδείας, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £750, ο δε ζύθος ή τα αεριούχα αναψυκτικά ποτά, αγγεία, σκεύη και υλικά παρασκευής ζύθου ή αεριούχων αναψυκτικών ποτών άτινα ήθελον εξευρεθή εν τη κατοχή του υπόκεινται εις δήμευσιν.

(4)Άδεια παρασκευής ζύθου ή αεριούχων αναψυκτικών ποτών εξουσιοδοτεί ωσαύτως τον ζυθοποιόν ή κατασκευαστήν αεριούχων αναψυκτικών ποτών όπως εμπορεύηται χονδρικώς ζύθον ή αεριούχα αναψυκτικά ποτά της ιδίας αυτού κατασκευής και εν τω αδειούχω αυτού οικήματι.