Εξουσία εκδόσεως Κανονισμών αφορώντων εις την κατασκευήν ζύθου ή αεριούχων αναψυκτικών ποτών

109.-(1) Επί τω τέλει διασφαλίσεως των δημοσίων προσόδων το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται να εκδώση Κανονισμούς-

(α) διέποντας την κατασκευήν ζύθου ή αεριούχων αναψυκτικών ποτών·

(β)προς εξασφάλισιν των επί ζύθου ή αεριούχων αναψυκτικών ποτών καταβλητέων φόρων.

(2) Πας όστις διά πράξεως ή παραλείψεως αυτού παραβαίνει Κανονισμόν δυνάμει του παρόντος άρθρου γενόμενον, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £500, παν δε είδος, αναφορικώς προς ο διαπράττεται το αδίκημα, υπόκειται εις δήμευσιν.