Προσαγωγή βιβλίων ζυθοποιών ή κατασκευαστών αεριούχων αναψυκτικών ποτών

110. Οσάκις ο Διευθυντής ήθελε κρίνει τούτο αναγκαίον προς είσπραξιν του επί του ζύθου ή αεριούχων αναψυκτικών ποτών πληρωτέου φόρου, παν πρόσωπον επί τούτω ειδικώς και εγγράφως εξουσιοδοτηθέν υπό του Διευθυντού δύναται να απαιτήση παρά παντός ζυθοποιού ή κατασκευαστού αεριούχων αναψυκτικών ποτών όπως προσαγάγη αυτώ οιονδήποτε βιβλίον ή έγγραφον, αφορών εις την επιχείρησιν αυτού ως ζυθοποιού ή κατασκευαστού αεριούχων αναψυκτικών ποτών, εάν δε ο ζυθοποιός ή ο κατασκευαστής αεριούχων αναψυκτικών ποτών παραλείψη να πράξη ούτως εντός μιας ώρας, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £500 και εις πρόσθετον χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £50 δι' εκάστην ημέραν ή μέρος της ημέρας καθ' ην μετά ταύτα ήθελεν εξακολουθήσει η παράλειψις.