Αδικήματα ζυθοποιών

111.-(1) Πας ζυθοποιός, όστις αποκρύπτει ζύθον ίνα παρεμπόδιση την εξέλεγξιν αυτού υπό τίνος λειτουργού, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £500, ο δε ζύθος, αναφορικώς προς ον διαπράττεται το αδίκημα, υπόκειται εις δήμευσιν.

(2) Ο ζυθοποιός όστις προσθέτει εις τον ζύθον, πριν ή ούτος παραδοθή εκ του εγγεγραμμένου οικήματος αυτού, οιανδήποτε ετέραν ουσίαν πλην του ύδατος, διαυγαστικών ή τοιούτων ετέρων ουσιών, ως ο Διευθυντής ήθελεν εκάστοτε εγκρίνει, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £250· εάν εξευρεθή οιοσδήποτε ζύθος εν τη κατοχή ζυθοποιού, περιέχων οιανδήποτε πρόσθετον ουσίαν πλην των άνω μνημονευομένων τοιούτων, ο ζυθοποιός υπόκειται εις την αυτήν χρηματικήν ποινήν ο δε ζύθος υπόκειται εις δήμευσιν.