Εξουσία εκδόσεως Κανονισμών αφορώντων εις την λιανικήν πώλησιν ποτών

112.-(1) Επί τω τέλει διασφαλίσεως των δημοσίων προσόδων το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται να εκδώση Κανονισμούς διέποντας θησομένους εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας, διέποντας την κατοχήν οινοπνευματωδών ή ζύθου αντιστοίχως υπό λιανοπωλών.

(2) Πας όστις διά πράξεως ή παραλείψεως αυτού παραβαίνει Κανονισμόν, δυνάμει του παρόντος άρθρου γενόμενον, υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £500, παν δε ποτόν, δοχείον ή σκεύος, αναφορικώς προς ο διαπράττεται το αδίκημα, υπόκειται εις δήμευσιν.