Απόδειξις καταβολής του δασμού ή φόρου

113. Εάν καθ' οιονδήποτε χρόνον, κληθείς υπό του αρμοδίου λειτουργού όπως πράξη ούτω, οιοσδήποτε έμπορος ή λιανοπώλης οινοπνευματωδών δεν παράσχη αποδείξεις, ότι τα εν τη κατοχή του οινοπνευματώδη υπέστησαν τον ανήκοντα αυτοίς νόμιμον δασμόν ή φόρον, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £500, τα δε οινοπνευματώδη ταύτα υπόκεινται εις δήμευσιν.