Ποινή δι' εσφαλμένον χαρακτηρισμόν ποτού τίνος ως οινοπνευματώδους

114.-(1) Παςόστις- (α)επί τω τέλει πωλήσεως οιουδήποτε ποτού, χαρακτηρίζει τούτο (διά γνωστοποιήσεως, διαφημίσεως, δι' ετικέττας, περιτυλίγματος ή άλλως πως) δι' ονομασίας ή λέξεων, υποδηλουσών ότι το ποτόν τούτο ανήκει εις οιανδήποτε κατηγορίαν οινοπνευματωδών ή είναι υποκατάστατον ή φέρει οιανδήποτε ομοιότητα προς τοιαύτην κατηγορίαν οινοπνευματωδών ή ότι το ποτόν είναι οίνος ενδεδυναμωμένος ή μεμιγμένος μετ' οινοπνευματωδών ή οιασδήποτε κατηγορίας οινοπνευματωδών· ή

(β)πωλεί, προσφέρει εις πώλησιν ή έχει εν τη κατοχή του προς πώλησιν, οιονδήποτε ούτω χαρακτηριζόμενον ποτόν,

είναι ένοχος αδικήματος δυνάμει του παρόντος άρθρου εκτός εάν απόδειξη ότι κατεβλήθη ο αναλογών εις τα ενενήκοντα επτά και ήμισυ επί τοις εκατόν του ποτού τελωνειακός δασμός ή φόρος καταναλώσεως οινοπνευματωδών.

(2) Ανεξαρτήτως παντός εν τω παρόντι άρθρω διαλαμβανομένου-

(α)η ονομασία "port" ή "sherry" ή η ονομασία οιασδήποτε ετέρας κατηγορίας γνησίου οίνου' ή

(β) η ονομασία, ήτις προ της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου εχρησιμοποιείτο προς χαρακτηρισμόν ποτού περιέχοντος βερμούτ (vermouth) και οινοπνευματώδη, της ποσότητος του βερμούτ μη ούσης ελάσσονος της ποσότητος των οινοπνευματωδών, υπολογιζομένων εις προυφ,

δεν λογίζεται διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως συνιστώσα αφ' εαυτής τοιούτον χαρακτηρισμόν, υποδηλούντα τα εν τοις ανωτέρω, εάν δε τις επώλησε, προσέφερεν εις πώλησιν ή είχεν εν τη κατοχή του προς πώλησιν οιονδήποτε ποτόν χαρακτηριζόμενον μόνον διά τοιαύτης ονομασίας, ως η μνημονευομένη εν

παραγράφω (α) του παρόντος εδαφίου, δεν είναι ένοχος αδικήματος δυνάμει του παρόντος άρθρου εκ μόνου του λόγου ότι το ποτόν εχαρακτηρίσθη παρ' ετέρου τινός προσώπου (πλην του αντιπροσώπου ή υπαλλήλου του πρώτου μνησθέντος προσώπου), διά της ονομασίας ταύτης εν συνδυασμώ μεθ' ετέρου χαρακτηρισμού δυναμένου να υποδηλώση τα εν τοις ανωτέρω.

(3) Πας όστις εξευρίσκεται ένοχος αδικήματος δυνάμει του παρόντος άρθρου υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £500, επί τη τοιαύτη καταδίκη δε αυτού το Δικαστήριον δύναται να διατάξη δήμευσιν παντός ποτού και ετέρου είδους, δι' ων ή αναφορικώς προς άτινα διεπράχθη το αδίκημα.

(4) Ουδέν των εν τω παρόντι άρθρω διαλαμβανομένων τυγχάνει εφαρμογής επί ποτού παρασκευαζομένου εν οιωδήποτε οικήματι, αναφορικώς προς ο ισχύει άδεια αμέσου εν αυτώ καταναλώσεως οινοπνευματούχων ποτών.